De Groep IDEWE wenst bij te dragen tot de fysieke en psychische integriteit van de burger en schade aan diens leef- en werkomgeving te voorkomen.

De Groep IDEWE wenst op deze wijze een belangrijke maatschappelijke meerwaarde te betekenen door mee te werken aan een hogere werkbaarheidsgraad van de volwassen bevolking, aan het beperken van de verliezen voor de werkgever en de ganse samenleving, aan een verbetering van het werkklimaat en de persoonlijke ontwikkeling van elke individuele werknemer en aan het beheersen van de diverse vormen van milieuschade.

De groep handelt in de overtuiging dat het beperken van het aantal schadegevallen en de omvang ervan ten goede komt aan een welvarender maatschappij die een belangrijke waarde toekent aan de kwaliteit van het leven. De kwalificatie, de vorming en het welzijn van het eigen personeel verdienen hierbij bijzondere aandacht.”

De Groep IDEWE beschikt over regionale kantoren in Leuven, Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Mechelen, Namen, Roeselare en Turnhout. Daarnaast heeft IDEWE de beschikking over 150 medische centra, die over het hele land verspreid zijn.

De Groep IDEWE bestaat uit IDEWE vzw en IBEVE vzw.

Over IDEWE vzw

Met medisch toezicht en risicobeheersing helpt IDEWE vzw  35 000 werkgevers en 600 000 werknemers in België aan een veilige en gezonde werkomgeving. IDEWE vzw is de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in België.

Adres : IDEWE vzw - Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee - BTW: 0409.862.612

Over IBEVE vzw

IBEVE vzw staat in voor de domeinen veiligheidscoördinatie, arbeidsveiligheid, milieu en industriële hygiëne op het werk.

Adres : IBEVE vzw - Interleuvenlaan 58/2 - 3001 Heverlee - BTW: 0436.612.044

Hogere arbeidsparticipatie

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Het is een leuze die al lang bestaat maar meer dan ooit actueel is. IDEWE is ervan overtuigd dat de arbeidsparticipatie toeneemt als gezondheidspromotie als een onmisbaar element in het welzijnsbeleid wordt opgenomen.

In plaats van op zoek te gaan naar de oorzaken van ‘afwezigheid door ziekte’ en de oorzaken van bewust verzuim, kan men beter op tal van vlakken preventief werken:  voeding, stress, roken, bewegen….

Communicatie, informatiesessies en opleidingen moeten er voor zorgen dat dit doordringt in alle lagen van de organisatie. Zowel het management als de medewerker moeten zich aangesproken voelen. Op deze manier kunnen oudere werknemers langer actief blijven, en vermindert het aantal zieken in een bedrijf. Dit kan uiteraard alleen maar slagen, als IDEWE en de klant hier samen hun schouders onder zetten.

Financiële voordelen voor mens en samenleving

Het is duidelijk dat een hogere arbeidsparticipatie ook financieel zijn voordelen heeft: minder verliezen voor de werkgever, minder financiële bijdrage die de gemeenschap moet leveren en een hogere motivatie en betrokkenheid bij de werknemers.

Meer betrokkenheid

Meer gemotiveerde werknemers met een grotere betrokkenheid zorgen voor een hogere productiviteit en voor een aangenamere sfeer op het werk.

Het is door de jaren heen duidelijk geworden : preventie werkt en loont.

Meewerken aan een beter milieu

De Groep IDEWE gaat nog een stapje verder dan alleen maar het welzijn van de werknemer op het werk en heeft eveneens oog voor schadelijke effecten op de hele samenleving. We hebben de voorbije jaren expertise opgebouwd op het vlak van milieu. Wanneer er bij het voeren van het preventiebeleid ook aandacht is voor het milieu, wordt milieuschade immers beperkt. Weer een bewijs dat preventie werkt en loont.

Welzijn van het eigen personeel.

De Groep IDEWE is doordrongen van haar eigen visie en past deze intern toe, met in het bijzonder aandacht voor kwalificatie, vorming en het welzijn van het eigen personeel. Alleen op deze manier kan de groep voldoende experts aantrekken om haar klanten kwalitatief te ondersteunen.

Wetenschappelijk onderbouwd.

Uniek op dit vlak is de dienst KIR (Kennis, Informatie & Research) die praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek verricht in functie van kwaliteitsvolle preventie en de IDEWE documentatiedienst die alle beschikbare informatie op het vlak van welzijn op het werk verzamelt en ter beschikking stelt.

Kwaliteit - ISO 9001 gecertificeerd

Voor de implementatie van deze kwaliteitspolitiek past de Groep IDEWE een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2008 toe. Waar nodig en/of vereist, worden te volgen werkmethodes vastgelegd in procedures. Gezien de medewerkers hierbij maximaal betrokken worden, zien zij het ook als een persoonlijke verantwoordelijkheid om deze procedures te kennen en de standaarddocumenten te gebruiken die voor hem/haar van toepassing zijn.
ISO 9001 certificaat IDEWE.pdf

Interdisciplinair

Preventief medische onderzoeken maken een belangrijk deel uit van de dienstverlening van de Groep IDEWE.  Een preventiebeleid opzetten gaat echter verder dan het domein gezondheid. Het bestrijkt ook de domeinen van veiligheid, hygiëne,  psychosociale aspecten en ergonomie. Het is een gezamenlijke oefening die de Groep IDEWE samen met de klant maakt. Samen gaan we op zoek naar die diensten die het meest beantwoorden aan de noden en wensen van de klant, waarbij we het totaalplaatje in kaart brengen. Zo stellen we een hoogwaardig dienstenpakket samen, op maat van de klant, waarbij verschillende domeinen gelijktijdig en geïntegreerd worden behandeld.

Partnership

Naast het interdisciplinaire karakter is het van belang dat het beleid door de ganse organisatie wordt gedragen. Het engagement van de bedrijfsleiding en een adequate organisatie zijn hier essentiële voorwaarden. We spreken dan ook liever van een partnership waarbij we samen aan preventie en welzijn werken, dan van een klant-leverancier relatie. De Groep IDEWE wil zich tevens in toenemende mate inzetten om een zo goed mogelijk antwoord te bieden op de uitdagingen binnen verschillende doelgroepen of sectoren.

Wetgeving

Binnen onze strategie wordt ons dienstengamma voortdurend aangepast aan de vereisten en de vigerende wet- en regelgeving. De belangrijkste wet voor de Groep IDEWE is ongetwijfeld de wet van 04 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de daaropvolgende wetswijzigingen en de uitvoeringsbesluiten, waarvan de voornaamste voor de werking van een externe preventiedienst zijn:

  • het K.B. van 27 maart 1998 betreffende de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk;
  • het K.B. van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk;
  • het K.B. van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers.