Sinds 1 mei 2009 is elke bouwheer in Vlaanderen krachtens artikel 4.3.3 van VLAREMA verplicht om een inventaris op te maken van alle gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij de sloop of ontmanteling van gebouwen met een volume van meer dan 1 000 m3, voor zover deze geen puur residentiële functie hebben.

Deze inventaris dient opgesteld te worden door een architect of door een aangesteld deskundige, en dit vóór de toewijzing van de sloopwerkzaamheden. Zowel de sloper als de veiligheidscoördinator dienen in het bezit te worden gesteld van de inventaris.

Naast de opmaak zelf, kan de architect of deskundige eveneens instaan voor het opvolgen en bijsturen van de eigenlijke sloopwerken en afvalverwerking.

De sloopinventaris omvat minimaal een lijst van alle verwachte gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen met:

  • benaming
  • EURAL-code
  • vermoedelijke tonnages en/of volumes
  • locatie binnen het gebouw
  • verschijningsvorm

Een vaak vergeten voordeel van een goede sloopinventaris (naast het feit van de wettelijke verplichting en het ecologisch belang) is het feit dat de bouwheer op voorhand een goede inschatting krijgt over de eventueel aanwezige hoeveelheden waardevolle materialen, zoals metalen, hout of betongranulaten.

Link met asbestinventaris ?

In tegenstelling tot de asbestinventaris, die opgemaakt wordt met het oog op de bescherming van de werknemer in het kader van de (federale) welzijnswetgeving, valt de sloopinventaris onder de (gewestelijke) afvalregelgeving. In de praktijk kunnen beide opdrachten gecombineerd worden uitgevoerd, temeer daar asbesttoepassingen bij afbraakwerken vaak de belangrijkste vorm van gevaarlijk afval vormen.

Ons aanbod

Door haar uitgebreide kennis en ervaring met zowel milieuwetgeving, asbestproblematiek, asbestbepaling, veiligheid en bouwkunde heeft de Groep IDEWE als één van de weinigen al de competenties in huis die vereist zijn voor de opmaak van volledige, correcte en bruikbare sloopinventarissen.

IBEVE, onderdeel van de Groep IDEWE, beschikt over een asbestlabo dat door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg erkend is. Hier kan u terecht voor de analyse van materialen en voor luchtstaalnames.

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.