Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen, hygiëne en milieu

REACH

REACH is de verordening die het op de markt brengen (registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen) van chemische stoffen regelt. Dit is sinds 30/12/2006 in alle lidstaten van de EU van toepassing.

Volgens deze richtlijn moet elke onderneming nagaan of zij verplichtingen heeft onder REACH. Dat start bij een inventarisatie van alle aangekochte producten (grondstoffen, verpakkingen) en alle verkochte producten en goederen. Hiervoor kan eventueel de inventaris chemische agentia als basis genomen worden die aangevuld wordt met specifieke REACH informatie.

Het is raadzaam om documentatie voorhanden te hebben (in de vorm van een inventaris en/of een rapport) waarbij nazicht aangetoond wordt en de verplichtingen nagekeken werden. Ook nazicht van SVHC en gebruiksbeperkingen vormen een cruciaal onderdeel van het vernieuwd risicobeheer van uw productieveiligheidsbeleid.

Ons aanbod

De deskundigen van Groep IDEWE kunnen u ondersteunen door:

  • eerstelijnsnazicht van uw REACH-verplichtingen en schriftelijke rapportering
  • een korte inleidende opleiding of een uitgebreidere op maat gemaakte opleiding in uw onderneming
  • ondersteuning bij de communicatie met uw klanten en/of leveranciers

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.

GHS/CLP

Sinds 2009 wordt in Europa de vertaling van het GHS (Globally Harmonized System) voor de etikettering van gevaarlijke stoffen toegepast worden. In Europa is deze nieuwe regelgeving gekend onder de afkorting CLP (Classification, Labelling and Packaging of chemicals).

CLP wijzigt de voorstelling van de gevarenpictogrammen en een belangrijk aantal classificatieregels. Iedereen die in aanraking komt met stoffen en preparaten, van gebruiker over KMO tot grote onderneming, moet zich de nieuwe regels van CLP eigen maken en toepassen.

De omschakeling van de welgekende oranje gevarenetiketten en bijbehorende gevaaraanduidingen en preventiezinnen naar de nieuwe GHS/CLP labels is inmiddels volop op gang gekomen.

Ons aanbod

Groep IDEWE kan u ondersteunen bij de omzetting van de labels en/of uw medewerkers trainen in het gebruik en de interpretatie van de nieuwe aanduidingen.

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.

Ter ondersteuning ontwikkelde IDEWE volgende tools:

Een brochure die een duidelijk stappenplan omvat om zelf de gevaarlijke producten in uw onderneming te herkennen en aan te pakken; (volledige versie te bestellen via onze documentatiedienst (bibliotheek@idewe.be))
Een informatieve affiche H-zinnen en P-zinnen om iedereen voor dit thema te sensibiliseren;
Een flyer die de gevaarsymbolen uitlegt;
Een inventaris van uw chemische producten;
Een veiligheidsinstructiekaart