De reglementering van de elektrische installaties in België wordt beheerst door het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Het AREI is onder meer van toepassing op de elektrische installaties voor zover deze dateren na 1 januari 1983 of voor de belangrijke wijzigingen en uitbreidingen die sinds die datum uitgevoerd zijn. De elektrische installaties in de inrichtingen die dateren vóór 1 januari 1983 dienen onderworpen te worden aan een risiscoanalyse.

De verplichte keuringen

Elektrische installaties die onder het toepassingsgebied van het AREI vallen, moeten alvorens ze in gebruik worden genomen, gekeurd worden door een extern controle-organisme. Bovendien moeten deze installaties ook periodiek gekeurd worden.

Veilig werken aan elektrische installaties

Het AREI stelt dat slechts bevoegden, werknemers dus "die voldoende technische kennis of ervaring bezitten om de gevaren te wijten aan elektriciteit te vermijden" mogen werken aan elektrische apparaten of installaties. Indien er niemand voldoende op de hoogte is van die regels, is het niet verantwoord herstellingen te laten uitvoeren door eigen personeel, laat staan zelf wijzigingen aan de installatie aan te brengen.

In dit verband spreekt de reglementering over 'bevoegde werknemers'. De wetgever bedoelt hiermee dat bepaalde verantwoordelijkheden of risicovolle taken slechts mogen worden uitgevoerd door werknemers die hiervoor specifiek werden aangewezen, met andere woorden hiertoe '"bevoegd' werden verklaard. Verder wordt hierover weinig meer verteld: een bevoegd persoon is in deze context een personeelslid dat door de werkgever als competent in een bepaalde materie wordt verklaard, zonder dat in de reglementering verwezen wordt naar een bepaalde vooropleiding of beroepservaring. Het klassiek voorbeeld hiervan is het werken aan elektrische installaties onder spanning, activiteiten die niet alleen risicodragend zijn voor de uitvoerder, maar ook voor omstaanders. Zij mogen alleen worden uitgevoerd door speciaal aangeduide personen die over het algemeen elektricien zijn van vooropleiding. Overigens laat de wetgever niet na te stellen dat het werken onder spanning alleen mag gebeuren indien dit echt niet te vermijden is.

Het AREI voert nog een ander begrip in, namelijk dit van 'gewaarschuwd' personeelslid. Dit zijn mensen die beschikken over de nodige elementaire kennis, en specifieke instructies (of een specifieke opleiding) hebben gekregen om in de buurt van installaties onder spanning te mogen werken (bijvoorbeeld het uitvoeren van schilderwerken in een hoogspanningscabine in werking).

Ons aanbod

Groep IDEWE biedt diverse opleidingen 'Veilig werken aan, met of in de omgeving van elektrische installaties'

Voor meer informatie, ga naar opleidingen of kunt u contact opnemen met uw preventieadviseur of uw regionaal kantoor.