Elke werkgever is verantwoordelijk het welzijn van zijn werknemers te bevorderen en arbeidsgebonden schade te voorkomen.
Hieronder verstaan we o.a.
-       gezondheidschade
-       schade door schokkende gebeurtenissen

Gezondheidschade

Gezondheidsschade kan veroorzaakt worden door chemische producten, die alom tegenwoordig zijn. Dit betekent dat ons lichaam continu wordt blootgesteld aan lichaamsvreemde stoffen zowel op de werkplaats, thuis als in het milieu. Dit houdt een gevaar in, niet alleen voor het milieu, maar ook voor de gezondheid en de veiligheid van de mens.

De gevolgen van blootstelling aan deze producten is niet altijd onmiddellijk waarneembaar zijn. Ze kunnen pas jaren later leiden tot ernstige gezondheidsklachten (denk aan kanker als gevolg van blootstelling aan asbest) of tot zware milieuschade en kunnen zelfs schade berokkenen voor de volgende generaties.

 • Acute gezondheidsschade ontstaat door opname van chemische stoffen via de huid, via inademing of via de mond. Voorbeelden:  chemische brandwonden van huid en ogen, astma-aanvallen door inhalatie van irriterende gassen of vergiftiging door het accidenteel drinken van een poetsproduct.
 • Chronische gezondheidsschade wordt veroorzaakt door de continue blootstelling aan kleine hoeveelheden chemische stoffen en is vaak nog gevaarlijker.
  Voorbeelden: het ontwikkelen van eczeem door het frequent hanteren van poetsproducten zonder handbescherming of het ontwikkelen van longkanker na een lange beroepscarrière in een stofrijke omgeving.

Verder moeten we ook aandacht hebben voor de gezondheidstoestand van elke individuele werknemer met in het bijzonder de gezondheidstoestand van de ‘kwetsbare’ werknemers zoals zwangere vrouwen, jongeren of stagairs. Bij hen moet blootstelling aan chemische agentia met nog meer omzichtigheid benaderd worden.

Ons aanbod

Groep IDEWE biedt preventief ondersteuning aan door

 • metingen op aanwezigheid van schadelijke producten
 • advies en ondersteuning bij de risicoanalyse
 • preventieve medische onderzoeken om het risico op beroepsziekten te voorkomen

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.

Schokkende gebeurtenissen

Werknemers die te maken hebben met een ingrijpende gebeurtenis of kritisch incident in de arbeidssfeer kunnen ondersteuning krijgen die wordt uitgevoerd door een aantal gespecialiseerde preventieadviseurs psychosociale aspecten en dit in nauwe samenwerking met de afdeling Medisch Toezicht. Het gaat hier over de opvang van (groepen) werknemers die bijvoorbeeld geconfronteerd werden met een ernstig ongeval of een gewelddadige dood in hun werkomgeving, die het slachtoffer zijn geweest of getuige waren van ernstige gevallen van psychisch of fysiek geweld.

Ons aanbod

Groep IDEWE biedt:

 • ondersteuning bij het opstellen van een procedure en preventieplan
 • interventie: telefonische begeleiding bij de eerste stappen na een schokkende gebeurtenis, het bieden van hulp bij het organiseren van de interne en externe communicatie
 • opvang van slachtoffers; psychologische ondersteuning (in groep of individueel) tussen 24u en 72u na de schokkende gebeurtenis
 • het doorverwijzen van eventuele risicopersonen naar externe hulpverleners
 • het verzorgen van de follow-up op organisatie-, groeps- en individueel niveau
 • opleidingen geven ter sensibilisatie van het personeel, leidinggevenden, een intern opvangteam
 • supervisie over en intervisie aan een intern opvangteam
 • opleiding ‘omgaan met schokkende gebeurtenissen’
 • opleiding 'opzetten van een beleid schokkende gebeurtenissen'

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.