Op 24 november 2016 verscheen het KB in verband met het re-integratietraject (KB van 28 oktober 2016 tot wijziging van het KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers wat de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers betreft)
Het aantal langdurig zieke werknemers neemt de laatste jaren sterk toe. Tussen 2013 en 2014 was er een stijging van bijna 7,5% van het aantal werknemers op invaliditeit (>1j arbeidsongeschikt).[1]
In 2013 was 1 op 3 van de zieke werknemers 3m na de aangifte van arbeidsongeschiktheid bij de mutualiteit nog steeds arbeidsongeschikt. Deze groep belandt in de chronische fase van het verzuim. In 2000 lag dit cijfer nog 10% lager. Voor 1 op 10 van de aangiftes arbeidsongeschiktheid bij de mutualiteit is de betrokkene nog steeds arbeidsongeschikt na 1 jaar.

RE-INTEGRATIETRAJECT

Het doel van het re-integratietraject is om (langdurig) arbeidsongeschikte werknemers te begeleiden en te helpen om (eventueel gradueel en mits aanpassingen) het werk te hervatten.
Een re-integratietraject omvat 5 stappen.

STAP 1 : INSTROOM IN HET RE-INTEGRATIETRAJECT

Een aanvraag voor het opstarten van een re-integratietraject kan komen

 • van de betrokken werknemer zelf of zijn behandelend arts
 • de adviserend geneesheer van de mutualiteit
 • of de werkgever.

De werkgever kan een re-integratietraject aanvragen bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer voor werknemers die 4 maand of meer arbeidsongeschikt zijn of voor een werknemer die hem een attest bezorgt waaruit blijkt dat hij definitief ongeschikt is voor het uitvoeren van het overeengekomen werk.

Een aanvraag voor het opstarten van een re-integratietraject kan u doen met het formulier "verzoek re-integratietraject".

STAP 2: DE RE-INTEGRATIEBEOORDELING

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer verwittigt respectievelijk de werkgever en/of de adviserend geneesheer indien hij een aanvraag voor opstarten van een re-integratietraject heeft ontvangen.
De werknemer wordt uitgenodigd voor een re-integratiebeoordeling om na te gaan of hij al dan niet op termijn het overeengekomen werk zal kunnen hervatten (zo nodig mits aanpassing van de werkpost) en om de mogelijkheden voor re-integratie te onderzoeken op basis van zijn arbeidscapaciteiten.
De werknemer kan zich gedurende het hele traject laten bijstaan door een werknemersafgevaardigde in het comité of een vakbondsafgevaardigde (indien er geen comité is).

OVERLEG

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kan, mits goedkeuring van de werknemer, overleg plegen met de behandelend arts, de adviserend geneesheer van de mutualiteit en andere preventieadviseurs of personen die kunnen bijdragen tot het slagen van de re-integratie.

WERKPOSTBEZOEK

Indien de werkpost onvoldoende gekend is,  zal de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer eveneens de werkpost of werkomgeving van de werknemer onderzoeken om zo na te gaan welke de mogelijkheden zijn tot aanpassing van deze werkpost.

BESLISSING EN HET FORMULIER VOOR RE-INTEGRATIEBEOORDELING (FRB)

Binnen de 40 werkdagen na ontvangst van de aanvraag tot opstarten van een re-integratietraject neemt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer één van de volgende beslissingen.

 1. Het is mogelijk dat de werknemer het overeengekomen werk na verloop van tijd zal kunnen hervatten (eventueel mits aanpassing van de werkpost). In tussentijd is de werknemer in staat om aangepast/ander werk uit te voeren (eventueel mits aanpassing van de werkpost), volgens de omschreven voorwaarden.
 2. Het is mogelijk dat de werknemer het overeengekomen werk na verloop van tijd zal kunnen hervatten (eventueel mits aanpassing van de werkpost). Maar in tussentijd is de werknemer niet in staat om enig aangepast of ander werk uit te voeren.
 3. De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten, maar is wel in staat om bij de werkgever een aangepast of ander werk uit te voeren (evt mits aanpassing van de werkpost) volgens de omschreven voorwaarden.
 4. De werknemer is definitief arbeidsongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten en is niet in staat om aangepast of ander werk uit te voeren bij deze werkgever
 5. Om medische redenen is het nu niet opportuun om een re-integratietraject op te starten.

Deze beslissing wordt opgenomen op het "formulier voor re-integratiebeoordeling". Dit formulier beschrijft eveneens de nodige aanpassingen aan de werkpost of de voorwaarden voor het andere werk.
Het formulier voor re-integratiebeoordeling wordt aan de werknemer en werkgever bezorgd.

STAP 3: RE-INTEGRATIEOVERLEG IN KADER VAN OPMAAK RE-INTEGRATIEPLAN

Vooraleer de werkgever overgaat tot het opmaken van een re-integratieplan (of verslag) wordt er overleg gepleegd met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer die de re-integratiebeoordeling deed, met de werknemer en eventueel ook andere personen die kunnen bijdragen tot het slagen van de re-integratie.

STAP 4: OPMAAK VAN HET RE-INTEGRATIEPLAN

Wanneer de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer oordeelt dat er tijdelijk of definitief aangepast of ander werk mogelijk is (beslissingen a en c), stelt de werkgever een re-integratieplan op. Hij houdt hierbij rekening met de adviezen van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Het re-integratieplan bevat één of meerdere van de volgende maatregelen op een zo concreet en gedetailleerd mogelijke wijze:

 • een omschrijving van de redelijke aanpassingen van de werkpost;
 • een omschrijving van het aangepast werk (volume van het werk, uurrooster waaraan de werknemer kan worden tewerk gesteld en indien van toepassing de progressiviteit van de maatregelen);
 • de aard van de voorgestelde opleiding met het oog op het verwerven van de nodige competenties opdat de werknemer het aangepaste of ander werk kan uitvoeren;
 • de geldigheidsduur van het re-integratieplan.

Indien een progressieve werkhervatting wordt voorgesteld, bezorgt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer het re-integratieplan aan de adviserend geneesheer die een beslissing neemt over de progressieve werkhervatting en de arbeidsongeschiktheid. Deze beslissing wordt opgenomen in het re-integratieplan.
De werkgever past zo nodig het re-integratieplan aan.
De werknemer heeft een termijn van 5 werkdagen om al dan niet in te stemmen met het re-integratieplan. Bij akkoord tekent de werknemer het re-integratieplan.
Indien hij niet akkoord gaat, motiveert hij zijn redenen voor weigering in het re-integratieplan.

Nuttige documenten bij het opmaken van een re-integratieplan:

WANNEER HET OPMAKEN VAN EEN RE-INTEGRATIEPLAN ONMOGELIJK IS

Wanneer de werkgever na overleg met werknemer, preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en eventuele derden oordeelt dat het technisch of objectief onmogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden geëist om een re-integratieplan op te maken, motiveert hij dit in een verslag.
Dit verslag bezorgt hij aan de werknemer en preventieadviseur-arbeidsgeneesheer binnen dezelfde termijnen als gelden voor het re-integratieplan.
Hij houdt het verslag ook ter beschikking van de inspectie Welzijn op het werk.

STAP 5: OPVOLGING UITVOERING RE-INTEGRATIEPLAN DOOR DE PA-AG

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer volgt het re-integratietraject op regelmatige basis op in overleg met de werknemer en werkgever.
De werknemer kan steeds een spontane consultatie aanvragen bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer wanneer een deel of alle maatregelen in het re-integratieplan niet langer aangepast zijn aan zijn gezondheidstoestand.

BEROEPSPROCEDURE

Een werknemer die niet akkoord gaat met de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer die hem definitief ongeschikt verklaart om het overeengekomen werk nog uit te oefenen, kan hiertegen in beroep gaan.
De werknemer dient hiertoe binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de re-integratiebeoordeling een aangetekende brief sturen aan de bevoegde geneesheer sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk. Hij verwittigt eveneens zijn werkgever.
Uiterlijk binnen een termijn van 31 werkdagen na ontvangst van het beroep volgt een uitspraak. Werkgever en werknemer worden onmiddellijk van de beslissing in kennis gesteld.
Er is slechts 1 beroepsprocedure mogelijk per re-integratietraject.

EEN RE-INTEGRATIETRAJECT KADERT IN EEN GLOBAAL RE-INTEGRATIEBELEID

Het re-integratietraject dient gekaderd te worden in een ruimer, gedragen re-integratiebeleid.
Het is belangrijk dat werkgever en werknemers meewerken aan het vlot verloop van het re-integratietraject om de slaagkansen te bevorderen.
Het comité neemt deel aan het ontwikkelen van een globale omkadering van het re-integratiebeleid dat in de onderneming wordt gevoerd.

KB RE-INTEGRATIE PROGRESSIEF IN VOEGE

Het KB re-integratie gaat in voege vanaf 1/12/2016.
Dat betekent dat vanaf die datum de adviserend geneesheer kan starten met zijn initiële evaluatie.
Werknemers
hebben de mogelijkheid om een traject op te starten vanaf 01/01/2017 (ongeacht de duur van hun arbeidsongeschiktheid)
Werkgevers
hebben de mogelijkheid om een traject op te starten vanaf:

 • 01/01/2017 voor arbeidsongeschiktheden die aanvatten vanaf 1 januari 2016
 • 01/01/2018 voor arbeidsongeschiktheden die aanvatten voor 1 januari 2016

Groep IDEWE kan u begeleiden bij elke stap van de re-integratie. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij uw preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.


[1] Cijfers RIZIV publicatie 22/09/2015)