Veel werknemers komen in contact met chemische stoffen, uiteraard bij het gebruik van chemische producten maar ook bij passieve blootstelling aan stoffen die vrijkomen op de werkplaats. 

Zowel huishoudelijke als industriële producten evenals stoffen die op de werkpost ontstaan, zijn hier van belang. Om de gezondheidsrisico's voor werknemers binnen de aanvaardbare grenzen te houden, is de opmaak van een risicoanalyse belangrijk.

Een risicoanalyse wordt opgesteld op basis van een inventarisatie van de chemische stoffen op de werkvloer, de gevaarseigenschappen van de betreffende producten (via MSDS, etiket,...), de gebruiksomstandigheden, de verschillende blootstellingswegen (huid, inademing, inslikken) en de blootstellingsduur. 

Ter ondersteuning van een risicoanalyse kunnen metingen uitgevoerd worden om na te gaan of de wettelijk vastgelegde grenswaarden worden overschreden. Op basis daarvan worden preventieve maatregelen vastgelegd om de blootstelling tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Indien er een verdere opvolging via periodieke meting nodig is, wordt er een meetprogramma opgesteld.

Werknemers kunnen ook blootgesteld worden aan schimmels en bacteriën, biologische agentia, in de lucht en aan toxines en koolwaterstoffen van dergelijke organismen. Dit komt voor bij professionele activiteten (bv. compostering), maar de blootstelling kan ook passief gebeuren door de aanwezigheid van dergelijke organismen in gebouwen of installaties.

Blootstelling aan schimmels of bacteriën kunnen aanleiding geven tot klachten die gaan van vage gezondheidsklachten tot meer ernstige klachten van allergische aard.

Overzicht metingen (niet-limitatieve lijst)

Voor de uitvoering van metingen is een gestructureerd meetprogramma nodig waarin bepaald wordt welke chemische stoffen gemeten dienen te worden, met welke meetmethode dit dient te gebeuren en waar en hoe er gemeten zal worden (stationair-persoonsgebonden).

Voor de opmaak van een dergelijk meetprogramma wordt gebruik gemaakt van de resultaten van de risicoanalyse en van de gegevens uit de inventaris van chemische agentia.  Indien geen van beide documenten ter beschikking zijn, dan worden vooraf zoveel mogelijk gegevens verzameld via de MSDS van het product, via etiketten, chemiekaarten,...   Ook de gebruiksomstandigheden en eventuele klachten worden opgesomd.

Na opmaak van het meetprogramma (offerte) en na ontvangst van de bestelling kan effectief overgegaan worden tot uitvoering van de metingen. Volgens het K.B. chemische agentia mag de werkgever zelf metingen uitvoeren of hij mag zich hierbij laten bijstaan door een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (Groep IDEWE). Enkel een erkend labo kan metingen uitvoeren die door het comité of de toezichthoudend ambtenaar van de FOD WASO worden geëist.

Ons aanbod

Groep IDEWE beschikt over een ruim gamma van meetapparatuur gaande van gasanalysers tot meetpompen voor metingen op absorptiemedia. 

Na uitvoering van de metingen door een arbeidshygiënist van de Groep IDEWE worden de bemonsterde stalen geanalyseerd door een erkend labo voor metingen op absorptiemedia betreft.

Mogelijke metingen:

 • organische kws
  • routineanalyse 170 kws (o.a. benzeen, tolueen,...)
  • aldehyden (o.a. formol)
  • alcoholen en organische zuren
  • amines en amides
  • organische zuren
  • anesthesiegassen, sterelisatiegassen,...
  • isocyanaten
  • ...
 • anorganische stoffen
  • CO, CO2, H2S, ammoniak, NOx, SO2, ozon,...
  • zuren en basen
  • lachgas
  • ...
 • stofmetingen en metalen
  • inhaleerbaar en inadembaar stof
  • tonerstof
  • fijn stof: PM2,5 en PM10
  • metaalbepaling in het stof
  • vezels
  • ....

Voor biologische agentia verrichten wij ook metingen naar schimmels en bacteriën in de lucht. Dergelijke metingen worden dikwijls gecombineerd met contactstaalnames of waterstaalnames in installaties of op gebouwstructuren.

Voor schimmels wordt er een concentratie per schimmelsoort bepaald en wordt een evaluatie uitgevoerd op basis van de aard van de schimmel en op basis van de beschikbare richtwaarden uitgedrukt in kolonievormende eenheden per liter lucht.

Voor bacteriën wordt het totaal kiemgetal gekweekt bij 25°C respectievelijk 37°C vergeleken met de gangbare richtwaarden.

Voor bovenstaande metingen kan u contact opnemen met het regionaal kantoor.