Asbest is in het verleden wegens zijn fysische en technische eigenschappen in de meest uiteenlopende toepassingen en op de meest ondenkbare plaatsen aangebracht. Asbest was immers een veel gebruikt en moeilijk te vervangen materiaal omwille van zijn grote resistentie ten opzichte van warmte en vuur, chemicaliën en frictie. De vezels zijn zo goed als onverwoestbaar. Asbestvezels werden gebruikt als thermisch, elektrisch en akoestisch isolatiemateriaal. Daarnaast werd het ook gebruikt voor bekleding in de vorm van tegels, buizen, platen, remmen, wegen,... Asbest wordt bijgevolg teruggevonden in zowel het beroepsmidden als in privéwoningen.

Gezien de ernstig irreversibele ziekteverschijnselen die met asbestintoxicatie gepaard gaan, werd het gebruik van asbest sterk aan banden gelegd. Het probleem dat zich echter stelt, is de aanwezigheid van asbest in bestaande gebouwen en installaties. Gezien de mogelijke blootstelling aan asbest moet door elke werkgever een asbestinventaris opgesteld worden voor de bedrijfsgebouwen waarin hij werknemers tewerkstelt. (K.B. 16 maart 2006)

Ook in het kader van afbraak- of renovatiewerken moet, overeenkomstig de huidige wetgeving, een asbestinventaris opgemaakt worden door de betrokken werkgevers en moet de inventaris tegen schriftelijk bewijs overgemaakt worden aan derden die de werken uitvoeren.

Ons aanbod

IBEVE, onderdeel van de Groep IDEWE, beschikt over een asbestlabo dat door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg erkend is. Hier kan u terecht voor de analyse van materialen en voor luchtstaalnames.

Onze dienstverlening omvat:

  • het opstellen van meetstaten in het kader van sloopwerken
  • opmaak van asbestinventarisaties en beheersplannen
  • de studie van voorontwerp en ontwerp (bestekken, lastenboeken,...)
  • de opvolging en adviesverlening bij saneringsprojecten
  • opleiding en advies betreffende wetgeving, gezondheidsrisico's, werfopbouw, kleine werken, sanering,...
  • risicobeoordeling algemeen
  • materiaalanalyse
  • luchtmetingen

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.