Vereenvoudigd gesteld is het inhaleerbaar stof de stoffractie waarvan de partikelgrootte onder 100 µm ligt en omvat in feite alle stofdeeltjes die ingeademd kunnen worden.  Afhankelijk van de grootte en vorm van de stofdeeltjes zullen deze bij inademing in de bovenste respectievelijk onderste luchtwegen terechtkomen. 

Het inadembare stof is het fijne stofgedeelte waarbij de stofdeeltjes kleiner zijn dan 10 µm.  Het inadembare stof is dus de fijne fractie die men overhoudt wanneer men de grotere deeltjes uit het inhaleerbare stof wegneemt.   Men spreekt van inadembaar stof omdat deze kleinere deeltjes dieper in de longen terecht komen (tot in de longblaasjes).

(De thoracale fractie ligt tussen de twee in).

Beide stoffracties kunnen gemeten worden op basis van aanzuiging van lucht over een vlakfilter waarbij evenwel voor de inadembare fractie gebruik gemaakt wordt van een bemonsteringscycloon die enkel de fijne stofdeeltjes op de filter brengt.  Grotere stofdeeltjes worden dus afgescheiden voor ze op de filter kunnen terecht komen waardoor enkel de inadembare fractie wordt weerhouden.

Bovenstaande indeling is een zeer vereenvoudigde indeling van de beschrijving van de stoffracties zoals beschreven in de norm NBN 481.

De beoordeling van blootstelling aan stof is opgenomen in  het K.B. van 11 maart 2002 (B.S. 14/03/2002, en latere wijzigingen) betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk.

Het betreffende KB legt grenswaarden op voor zowel inhaleerbaar als inadembaar stof.  De grenswaardenlijst vermeldt dit onder deeltjes die niet elders worden ingedeeld.  Dit betekent dat men uitgaat van inert stof waarin geen andere schadelijke stoffen aanwezig zijn.

Indien het stof samengesteld is uit andere elementen die een eigen grenswaarde hebben, bijvoorbeeld bepaalde metalen, dan dient men de concentratie van deze samenstellende componenten bijkomend te bepalen ten einde vergelijking met hun respectievelijke grenswaarden mogelijk te maken.

Een aantal stoffen zoals bijvoorbeeld SiO2 hebben een grenswaarde die uitgedrukt is als inadembare fractie en dienen dus in het inadembaar stof bepaald te worden.  Andere elementen zoals metalen worden dan weer in de inhaleerbare fractie bepaald.

Graanstof evenals bepaalde houtstofsoorten hebben bijvoorbeeld een eigen grenswaarde.

Men kan uit de grenswaardenlijst in het KB chemische agentia afleiden in welke stoffractie de grenswaarde is uitgedrukt.

Ons aanbod

Groep IDEWE beschikt over de nodige expertise en apparatuur voor de evaluatie en meting van stofblootstelling.  Indien u een beroep wenst te doen op deze dienstverlening kan u contact opnemen met het regionale kantoor.