De beoordeling van blootstelling aan metalen is opgenomen in  het K.B. van 11 maart 2002 (B.S. 14/03/2002, en latere wijzigingen) betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk.

Het betreffende KB legt grenswaarden op voor diverse metalen.  De grenswaarde van vooral zware metalen zoals bijvoorbeeld Cd, As, Cr en Pb kan bovendien erg laag uitvallen.

Bovendien kan de grenswaarde voor een metaal nog onderverdeeld zijn in aparte waarden voor wateroplosbare of wateronoplosbare verbindingen van het metaal, voor het metaal als oxide, voor het metaal als rook, voor de verschillende ionen van het metaal, e.d.

Blootstelling aan metalen kan plaatsvinden door inademen van stof (inhaleerbaar), rook, dampen (vb Hg),....  Ook huidblootstelling of ingestie kan een belangrijke blootstellingsweg vormen.

De gezondheidseffecten van de metalen hangen af van de gevaarseigenschappen van het metaalelement of haar verbindingen en van de plaats waar het metaal uiteindelijk terechtkomt in het lichaam.  Bepaalde metalen zullen bijvoorbeeld accumuleren in organen zoals de lever.  Ook de aard van de gezondheidsrisico's is zeer uiteenlopend.  Zo worden sommige metalen zoals bijvoorbeeld Cr6+ als carcinogeen beschouwd.

Bovenvermeld KB legt voor alle chemische agentia die gebruikt worden op de werkvloer of die bij het productieproces gevormd kunnen worden een verplichte risicoanalyse op.  Basis voor deze analyse is een volledige inventaris van de gebruikte producten, hun eigenschappen en de gebruiksomstandigheden.  Dergelijke analyse omvat zowel de blootstelling via de lucht als de blootstelling via de huid of via ingestie.

De risicoanalyse dient ondersteund te worden door een meetprogramma ten einde de blootstelling op objectieve wijze te staven.

Afhankelijk van de resultaten van de risicoanalyse en de meetresultaten zal vervolgens een technisch en organisatorisch programma uitgewerkt worden ten einde de blootstelling van werknemers aan chemische agentia (o.a. metalen) binnen aanvaardbare grenzen te houden.  De beoordeling en meting gebeurt conform de bepalingen van de norm NBN 689.

Ons aanbod

Groep IDEWE beschikt over de nodige expertise en apparatuur voor de evaluatie en meting van stofblootstelling.  Indien u een beroep wenst te doen op deze dienstverlening kan u contact opnemen met het regionaal kantoor.