Ondermeer huishoudelijke apparatuur, kantoorapparatuur, elektrische  installaties en leidingen,  gsm-masten en toestellen, wifi en radarinstallaties veroorzaken een elektrisch (V/m) en magnetisch veld (µTesla).  Afhankelijk van de frequentie binnen het elektromagnetisch spectrum en de sterkte van dit veld (afhankelijk van het vermogen van de bron en afstand tot de bron) kunnen dergelijke velden gezondheidsschade veroorzaken (professionele blootstelling) of klachten met zich meebrengen.

In dat kader verdienen hoogspanningslijnen/cabines  (50 Hz velden) en GSM-straling (masten, mobiele telefoon) bijzondere aandacht. 

Ten einde blootstelling aan EMV te beoordelen kunnen metingen worden uitgevoerd in het kader van de bepalingen van de richtlijn 2004/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veilgheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) en de richtlijnen van het ICNIRP.

De gevonden waarden worden gerelateerd naar de van toepassing zijnde grens en TLV-waarden.  Hierbij wordt nagegaan of er werknemers tewerkgesteld zijn in zones met veldwaarden die boven de grenswaarde liggen.

Ons aanbod

Groep IDEWE beschikt over de nodige expertise en apparatuur voor de evaluatie en meting van elektromagnetische velden en dit zowel voor de 50 Hz velden (hoogspanning) als voor het gsm-spectrum.  

Indien u een beroep wenst te doen op deze dienstverlening kan u contact opnemen met het regionaal kantoor.