Beoordeling van blootstelling aan trillingen op de werkplaats of bij het uitvoeren van werkzaamheden is volledig geregeld via het KB van 7 JULI 2005. - Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van mechanische trillingen op het werk.

Het betreffende KB legt een risicobeoordeling op ten einde de overdracht van mechanische trillingen van installaties of machines op de ledematen of het lichaam van de werknemers te bepalen en het risico ervan voor de gezondheid van de werknemers te evalueren.

De eerste stap binnen trillingsbeheersing is dan ook een systematische inventarisatie van de bronnen en de uitvoering van een meetprogramma ten einde toetsing aan het actieniveau en grenswaarde voor respectievelijk hand-arm trillingen (voornamelijk handwerktuigen) en Globale lichaamstrillingen (voornamelijk voertuigen) mogelijk te maken.

Bij overschrijding van het actieniveau dient een technische en organisatorisch programma uitgevoerd te worden ten einde de trillingsniveau's terug te dringen tot een aanvaardbaar niveau.

In functie van de aanwezige trillingsniveau's wordt tevens de opvolging door medisch onderzoek geregeld.

De Risicobeoordeling gebeurt op basis van de technische gegevens van de gebruikte voertuigen of machines, de gebruiksomstandigheden, de blootstellingsduur en het berekende trillingsniveau op basis van gegevensbanken rekening houdend met de staat van de machines. 

Op basis van de risicoanalyse wordt een meetprogramma uitgewerkt met trillingsdosismeters voor hand-arm respectievelijk voor globale lichaamstrillingen ten einde een vergelijking met de opgelegde grens- en actiewaarden mogelijk te maken.

In functie van de resultaten van de metingen en de bekomen risico's wordt een volledig beheersprogramma opgemaakt bestaande uit technische en organisatorische maatregelen ten einde de blootstelling van de betreffende werknemers tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

Ons aanbod

Groep IDEWE beschikt over de nodige deskundigen en apparatuur en kan een uitgebreide dienstverlening met betrekking tot trilingen in de werkomgeving aanbieden.

Neem contact op met het regionaal kantoor indien u een beroep wenst te doen op deze dienstverlening.