Ziekenhuishygiëne

In ziekenhuizen staan werknemers aan een aantal specifieke risico's bloot, zoals bijvoorbeeld ziekenhuisinfecties.

Ons aanbod

•    het ondersteunen van de ziekenhuishygiënist bij het bestrijden van ziekenhuisinfecties
•    het opstellen van hygiënevoorschriften en richtlijnen
•    het geven van voorlichting en adviezen
•    toezien op de uitvoering van hygiënemaatregelen
•    ziekenhuisinfectieregistratie,...
Deze dienstverlening wordt ook aangeboden in de psychiatrische ziekenhuizen.

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.

Hygiëne in de zorgsector

Binnen de algemene werking van een Woon- en Zorgcentrum zal men zich bekommeren om het fysiek, psychisch en sociaal welzijn van de residenten. Omwille van hun verblijf kan er op elk van deze drie domeinen schade optreden.

Ons aanbod

Het domein van de zorghygiëne binnen een chronische setting zal zich voornamelijk toespitsen op het voorkomen van fysieke schade-infecties, doorligwonden, ongevallen, medicatiefouten,...

  • Draaiboek infectiebeleid in het woonzorgcentrum
    Het doel van dit globaal opgesteld draaiboek is om een bijdrage te leveren tot een kwalitatieve verbetering van de zorg. Dit kan leiden tot een meer uniforme aanpak van onder andere het nemen van voorzorgsmaatregelen bij infecties bij de bewoners/personeel. Een reeds bestaand instellingsgebonden draaiboek kan hierin geïmplementeerd worden.
  • Begeleiding hygiënehandboek - adviesverlening ter plaatse
    Binnen de dienstverlening kunnen we u een opvolging van uw draaiboek infectiebeleid aanbieden. Deze opvolging bestaat uit het op maat maken van het draaiboek voor de specifieke instelling. Wij komen bij u ter plaatse op regelmatige basis en werken specifieke topics verder uit.

Een praktische en pragmatische uitwerking van procedures, steekkaarten infectieziekten,... voor uw woonzorgcentrum. Anderzijds staan we u bij voor de implementatie van het draaiboek op de werkvloer, zoals ook tijdens het multidisciplinair overleg (CRA, huisarts, directie, personeel).

Deze ondersteuning wordt gegeven door verpleegkundige-ziekenhuishygiënisten of door referentieverpleegkundige-ziekenhuishygiëne.

Indien nodig kunnen onze experten u ook in acute situaties bijstaan!
  • Opleiding
    Deze opleiding kan uit verschillende modules bestaan, zoals bv. handhygiëne, MRSA, Clostridium difficile,...
De opleidingen vinden plaats tijdens onze aanwezigheid in de instelling of op een door u gekozen moment.
De lesgevers zijn verpleegkundige-ziekenhuishygiënisten, referentieverpleegkundige-ziekenhuishygiëne of andere deskundigen (voeding,legionella,...).

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.