Op 28 april vindt de jaarlijkse Werelddag veiligheid en gezondheid op het Werk plaats. Organisator ILO legt dit jaar de nadruk op de optimalisatie van OSH (Occupational Safety and Health) dataverzameling en -gebruik.

ILO (International Labour Organization) (http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm) roept tijdens deze werelddag landen op om hun capaciteit te verbeteren voor het verzamelen en gebruiken van betrouwbare data rond veiligheid en gezondheid op het werk (OSH). Dit sluit aan bij enkele Sustainable Development Goals (SDG's) die de Verenigde Naties in het leven riep. Zij willen tegen 2030 armoede in de wereld eindigen, de planeet beschermen en welvaart voor iedereen bekomen.

SDG 8: Waardig werk en economische groei

De optimalisatie van dataverzameling en -gebruik rond veiligheid en gezondheid op het werk sluit aan bij SDG 8
(http://www.sdgs.be/nl/sdgs/8-waardig-werk-en-economische-groei). Voornamelijk doelstelling 8.8:

"De arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers, met inbegrip van migrantenarbeiders, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en zij die zich in precaire werkomstandigheden bevinden."

Hierbij vragen ze landen om regelmatig te rapporteren over de aantallen van dodelijke en niet-dodelijke arbeidsongevallen, volgens geslacht en migrantenstatus.

Nieuwe werkwijzen nodig

ILO roept lidstaten verder op tot de ontwikkeling van werkwijzen voor de dataverzameling en -gebruik. Betrouwbare data is onmisbaar voor:

 • de detectie van nieuwe risico's
 • de identificatie van gevaarlijke sectoren
 • de ontwikkeling van preventieve maatregelen
 • de uitvoering van het beleid, systemen en programma's op internationaal, nationaal en bedrijfsniveau.
ILO Toolbox

Om de lidstaten hierbij te ondersteunen ontwikkelde ILO een toolbox met de volgende relevante bronnen:

 • factsheets
 • begeleidingsmaterialen
 • International Labour Standards
 • goede praktijken op nationaal niveau
 • documenten en rapporten rond strategie
 • databases.
IDEWE-inspanningen

Bij IDEWE zetten we onze schouders mee onder dit project:

 • Signaal project: voor de vroegtijdige detectie van werkgerelateerde aandoeningen: www.signaal.info
 • Analyseren van gegevens verzameld tijdens de medische onderzoeken: precube project en visualisatie via GIS
Meer info

Jaarverslag Kennis, Informatie en Research 2016.pdf

http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/index.htm