Terug aan de slag na langdurige ongeschiktheid

Willen langdurig zieke werknemers terug in hun bedrijf aan de slag kunnen gaan? Dan is een re-integratietraject cruciaal. Samen met uw IDEWE preventieadviseurs zorgt u ervoor dat een re-integratie een grotere kans op slagen heeft.

Re-integratie: een noodzaak

Het aantal langdurig zieke werknemers steeg in laatste 5 jaar met bijna een kwart, volgens recente cijfers van het Riziv. In 2013 was - 3 maanden na de aangifte van arbeidsongeschiktheid bij mutualiteit - één op drie van die werknemers nog altijd arbeidsongeschikt. Hun kans op terugkeer ligt lager dan 50%. Langdurig arbeidsongeschikte werknemers begeleiden om terug naar hun baan te keren, is dan ook een prioriteit. Waar nodig, gebeurt dit gradueel, of mits aanpassingen van functie of werkomstandigheden.

Re-integratietraject opstarten

Drie partijen kunnen de opstart van een re-integratietraject aanvragen:

  • uw werknemer of zijn behandelend arts
  • de adviserende geneesheer van de mutualiteit
  • u als werkgever - als uw werknemer langer dan 4 maanden arbeidsongeschikt is, of een attest van zijn behandelende arts voorlegt dat hij definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk.
Arbeidsgeneesheer evalueert

Een grondige re-integratiebeoordeling is een eerste stap in het traject. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer onderzoekt of  - in de context van de arbeidsvereisten, -capaciteiten en werkomgeving - een terugkeer haalbaar is, en of er aanpassingen aan de werkpost, werkomgeving of functie nodig en mogelijk zijn. Hij overlegt - mits uw werknemer hierin toestemt - met alle partijen die de re-integratie kunnen helpen slagen. Indien de werkplek onvoldoende gekend is, zal de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer ook een werkpostbezoek organiseren om die ter plekke te evalueren.

Op basis van dit onderzoek formuleert preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zijn beslissing op het formulier voor re-integratiebeoordeling. Die beschrijft ook de nodige werkaanpassingen voor de werkpost of de voorwaarden voor het andere werk.

Opstellen re-integratieplan

Is er volgens de beslissing van de arbeidsgeneesheer - tijdelijk of definitief - aangepast of ander werk mogelijk? Dan stelt u als werkgever een re-integratieplan op, waarin u één of meerdere, concrete maatregelen gedetailleerd uitwerkt: aanpassingen van de werkpost; aangepast werk; omscholing voor aangepast of ander werk, de geldigheidsduur van het re-integratieplan. Uw werknemer tekent dit plan voor akkoord. Een eventuele weigering moet hij in het re-integratieplan motiveren. Zijn volgens uw werknemer de maatregelen in het re-integratieplan na verloop van tijd niet langer aan zijn gezondheidstoestand aangepast? Dan kan hij bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een spontane consultatie aanvragen. Die volgt - in overeenstemming - het re-integratietraject van nabij op.

Re-integratieplan onmogelijk?

Oordeelt u als werkgever, na overleg met betrokken partijen, dat een re-integratieplan technisch of objectief onmogelijk is, of redelijkerwijze niet kan worden geëist? Dan motiveert u dit in een verslag. Dat bezorgt u aan uw werknemer en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, en houdt u ter beschikking van de inspectie Welzijn op het Werk.

Beroepsprocedure

Werd uw werknemer definitief ongeschikt geacht om het overeengekomen werk nog uit te oefenen? Dan kan hij - zo hij niet akkoord gaat - hiertegen in beroep gaan. Per re-integratietraject is er maar een beroepsprocedure mogelijk.

Globaal re-integratiebeleid

Een re-integratietraject slaagt pas als het in een ruimer, gedragen re-integratiebeleid gekaderd wordt, waaraan werkgever én werknemers meewerken. Uw IDEWE-preventieadviseur-arbeidsgeneesheer ondersteunt u bij het uitwerken van die globale omkadering. U bent wel verplicht ook het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) hierbij te betrekken.

Meer informatie?

Groep IDEWE kan u begeleiden bij elke stap van de re-integratie. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij uw preventieadviseur-arbeidsgeneesheer of kan u hier vinden.