Het belang voor de menselijke gezondheid en het algemeen welzijn van een gegarandeerde voorziening van voldoende water van een aangepaste kwaliteit hoeft niet aangetoond te worden.

In Vlaanderen wordt jaarlijks zo'n 745 miljoen m³ water verbruikt, of ongeveer 130.000 liter per inwoner. De gezinnen nemen daarvan ongeveer één derde voor hun rekening. Van het leidingwater alleen verbruiken de gezinnen bijna 60%. Een groot deel van het verbruikte water komt, al dan niet na zuivering, opnieuw in de natuur terecht.

Het water voor huishoudelijk of industrieel gebruik wordt in België hoofdzakelijk gewonnen uit grondwater en oppervlaktewater. Beide bronnen zijn bedreigd door verontreiniging en, zeker wat grondwater betreft, uitputting.

De kwaliteit van het grondwater wordt voornamelijk bedreigd door diffuse verontreiniging (bijvoorbeeld nitraten of pesticiden afkomstig van de landbouw) of door puntbronnen zoals lekkende brandstoftanks. De natuurlijke aanvulling van de grondwaterlagen blijkt niet altijd voldoende om een constant peil te verzekeren.

Het oppervlaktewater wordt vooral aangetast door lozingen van industrieel en huishoudelijk afvalwater, naast diffuse verontreiniging vanuit de landbouw. Ondanks de inspanningen van de overheid en van de bedrijfswereld om meer en meer afvalwater te zuiveren, blijft de kwaliteit van het oppervlaktewaternet in Vlaanderen ondermaats. Oppervlaktewater heeft naast een groot economisch ook een groot ecologisch belang. Relatief lage concentraties van op zich minder gevaarlijke stoffen zoals fosfaten of nitraten kunnen immers de ecologische balans in een watersysteem sterk verstoren.

Wetgeving

Gezien het enorme economisch, ecologisch en sociaal belang van een goede watervoorziening is het niet verwonderlijk dat de huidige milieuwetgeving sterk gericht is op de bescherming en het beheer van de watervoorraden. Van al de milieu-investeringen van de overheid en de bedrijven gaat momenteel wellicht het grootste deel naar water (waterzuivering, integraal waterbeheer, hergebruik, waterbesparing, ...).

Ons aanbod

De milieudeskundigen van de Groep IDEWE kunnen u op diverse vlakken bijstaan om het milieubeleid van uw onderneming in goede banen te leiden.

Voor meer informatie, neem contact op met uw regionaal kantoor.