Chemische producten zijn alom tegenwoordig. Dit betekent dat ons lichaam continu wordt blootgesteld aan lichaamsvreemde stoffen zowel op de werkplaats, thuis als in het milieu. Dit houdt een gevaar in, niet alleen voor het milieu, maar ook voor de gezondheid en de veiligheid van de mens.

Kenmerkend voor de risico's van gevaarlijke producten op het werk is dat de gevolgen vaak wel ernstig, maar niet altijd onmiddellijk waarneembaar zijn. Ze kunnen pas jaren later leiden tot ernstige gezondheidsklachten (bijvoorbeeld kanker als gevolg van blootstelling aan asbest) of tot zware milieuschade en kunnen zelfs schade berokkenen voor de volgende generaties.

Chemische stoffen worden immers in het lichaam opgenomen via de huid, via inademing of via de mond. Dit kan leiden tot acute gezondheidsschade: bijvoorbeeld chemische brandwonden van huid en ogen, astma-aanvallen door inhalatie van irriterende gassen of vergiftiging door het accidenteel drinken van een poetsproduct.

Maar misschien nog gevaarlijker is de continue blootstelling aan kleine hoeveelheden chemische stoffen wat kan leiden tot chronische gezondheidsschade: bijvoorbeeld het ontwikkelen van eczeem door het frequent hanteren van poetsproducten zonder handbescherming of het ontwikkelen van longkanker na een lange beroepscarrière in een stofrijke omgeving. Verder moeten we ook aandacht hebben voor de gezondheidstoestand van elke individuele werknemer met in het bijzonder de gezondheidstoestand van de ‘kwetsbare’ werknemers zoals zwangere vrouwen, jongeren of stagiairs. Bij hen moet blootstelling aan chemische agentia met nog meer omzichtigheid benaderd worden.

Ons aanbod
  • advies en ondersteuning bij het opstellen van het preventiebeleid
  • preventieve medische onderzoeken om het risico op beroepsziekten te beperken