Retour Attestation de sécurité incendie COVID-19: adaptation des procédures et des délais

Attestation de sécurité incendie COVID-19: adaptation des procédures et des délais

- Législation | Corona

,

,

Les informations contenues dans cet article sont correctes au moment de la publication. Consultez toujours les mesures et la législation récente relative à la COVID-19 sur https://www.info-coronavirus.be

De volgende termijnen worden voor woonzorgcentra (WZC), centra voor kortverblijf (CVK) en centra voor dagverzorging (CDV) geschorst gedurende de periode van de civiele noodsituatie:

 • voor de uitreiking van de attesten;
 • voor het aanleveren van de brandpreventieverslagen;
 • voor de opmaak en advisering van het stappenplan.

Het gebrek aan brandveiligheidsattest leidt niet tot de onontvankelijkheid van erkenningsaanvragen die zijn ingediend in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. 

In dat geval moet de voorziening het bewijs, dat ze aan de geldende brandveiligheidsreglementering voldoet, ten laatste op 31 december 2021 bezorgen aan het agentschap Zorg en Gezondheid. In de tussenliggende periode moeten alle noodzakelijke maatregelen genomen worden om de brandveiligheid in de voorziening maximaal te garanderen.

De geldigheidsduur van attesten A en B, die vervallen voor 1 januari 2022 wordt verlengd tot 31 maart 2022. Voor de attesten A geldt deze verlenging ook als de geldigheidsduur door die verlenging langer dan 8 jaar is. Voor de attesten B: ook als de totale geldigheidsduur door die verlenging langer dan 9 jaar wordt. Voor attesten die werden verlengd tot 31 maart 2022 moet ten laatste op 30 september 2021 bij de burgemeester een aanvraag voor nieuw onderzoek ingediend worden. 

Tijdens de verlengde geldigheidsduur moeten alle noodzakelijke maatregelen genomen worden om de brandveiligheid in de voorziening maximaal te blijven garanderen.

Het einde van de overgangstermijn voor de groepen van assistentiewoningen (GAW) en de lokale dienstencentra (LDC) wordt verlengd tot 1 oktober 2022. Uiterlijk op 31 maart 2022 moet de aanvraag tot onderzoek bij de burgemeester gebeuren. Hierbij wordt in voorkomend geval een actuele stand van zaken en een eventueel stappenplan van de nog uit te voeren werken gevoegd.

Attestering brandveiligheid voor psychiatrische en algemene ziekenhuizen

Bij erkenning van onbepaalde duur worden de brandveiligheidsattesten die vervallen vóór 1 januari 2022, verlengd tot 31 maart 2022. In de periode van de verlenging moet de initiatiefnemer alle noodzakelijke maatregelen nemen om de brandveiligheid in de voorziening maximaal te garanderen.

Voor de aanvragen die zijn ingediend in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 december 2021 vormt het ontbreken van het brandveiligheidsattest voor erkenningsaanvragen en aanvragen tot verlenging van de erkenning geen belemmering voor het verlenen van de erkenning.

De voorziening moet ten laatste op 31 december 2022 het bewijs leveren aan het Agentschap Zorg en Gezondheid dat ze aan de geldende brandveiligheidsreglementering voldoet. In de tussenliggende periode moeten alle noodzakelijke maatregelen getroffen worden om de brandveiligheid in de voorziening maximaal te garanderen.

Bij erkenning van onbepaalde duur wordt de geldigheidsduur van de brandveiligheidsattesten die vóór 1 januari 2022 vervallen, verlengd tot 31 maart 2022.
Gedurende de periode van de civiele noodsituatie wordt de termijn voor de uitreiking van de attesten geschorst.

Attestering brandveiligheid voor groepsopvang en buitenschoolse opvang

 • De termijnen voor de uitreiking van de attesten worden geschorst gedurende de periode van de civiele noodsituatie.
 • Het gebrek aan brandveiligheidsattest leidt niet tot de onontvankelijkheid van de aanvragen tot vergunning van groepsopvang baby’s en peuters of tot erkenning of attest van toezicht voor buitenschoolse opvang die zijn ingediend in de periode van 01/01/2021 tot en met 30/09/2021.
  • Het bewijs dat de voorziening aan de geldende brandveiligheidsreglementering voldoet bezorgt de organisator in dit geval ten laatste op 31/12/2021 aan het agentschap Opgroeien regie.
  • In de tussenliggende periode neemt de organisator alle noodzakelijke maatregelen om de brandveiligheid in de opvanglocatie maximaal te garanderen
 • Groepsopvang baby’s en peuters: de geldigheidsduur van attesten A en B die vervallen vóór 01/01/2022 wordt verlengd tot en met 31/03/2022.
  • Voor de attesten A geldt deze verlenging ook als de geldigheidsduur door die verlenging langer dan 8 jaar is. Voor de attesten B geldt deze verlenging ook als de totale geldigheidsduur door die verlenging langer dan 8 jaar wordt. Voor de attesten waarvoor de geldigheidsduur werd verlengd tot 31/03/2022 wordt ten laatste op 30/09/2021 een aanvraag voor nieuw onderzoek bij de burgemeester ingediend.
  • In de periode van de verlengde geldigheidsduur neemt de organisator alle noodzakelijke maatregelen om de brandveiligheid in de kinderopvanglocatie maximaal te blijven garanderen
  • De burgemeester bezorgt het attest met het bijbehorend verslag uiterlijk tegen 1 maart 2022.
 • Buitenschoolse opvang: de geldigheidsduur van attesten A en B die vervallen vóór 01/01/2022 wordt verlengd tot en met 31/12/2021. Voor de attesten A geldt deze verlenging ook als de geldigheidsduur door die verlenging langer dan 8 jaar is. Voor de attesten B geldt deze verlenging ook als de totale geldigheidsduur door die verlenging langer dan 8 jaar wordt.
  • Voor de attesten waarvoor de geldigheidsduur werd verlengd tot 31/12/2021 dient vóór 31/12/2021 het nieuwe brandveiligheidsattest te zijn uitgereikt.
  • In de periode van de verlengde geldigheidsduur neemt de organisator alle noodzakelijke maatregelen om de brandveiligheid in de opvanglocatie maximaal te blijven garanderen

Attestering brandveiligheid voor pychiatrische verzorgingstehuizen

Het ontbreken van een verklaring van de burgemeester en een verslag van de brandweer bij een erkenningsaanvraag, vormt geen belemmering voor het verlenen van de erkenning of een verlenging van een bestaande erkenning. Dit geldt voor de aanvragen tot erkenning of tot verlenging van de erkenning ingediend in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021.

Uiterlijk op 31 december 2022 moet het attest dan voorgelegd zijn bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. In de tussenliggende periode neemt de voorziening alle noodzakelijke maatregelen om de brandveiligheid maximaal te garanderen.

Contacteer onze experten voor extra informatie.

Ne manquez aucune information, abonnez-vous au bulletin d’information d’IDEWE

 

Des explications par des experts autonomes, dans un langage clair

Les dernières évolutions dans le domaine de bien-être et de la prévention

Toutes les modifications de la législation