Arbeidsarts en -verpleegkundige houden voortaan samen de vinger aan de pols

- Wetgeving | Gezonde werknemers

Hervorming periodiek arbeidsgeneeskundig gezondheidstoezicht

De aanpassing van de codex omtrent het periodiek arbeidsgeneeskundig gezondheidstoezicht verscheen vandaag in het Staatsblad. De arbeidsarts krijgt voortaan meer ruimte om aandacht te besteden aan werknemers met gezondheidsproblemen. Ook de rol van arbeidsverpleegkundigen wordt belangrijker. Daardoor kan voortaan nog meer aandacht gaan naar preventie.

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk achtte het aangewezen om het takenpakket van arbeidsartsen en de arbeidsverpleegkundigen te herbekijken. Dankzij de aanpassing krijgt de arbeidsarts voortaan meer tijd voor niet-periodieke onderzoeken en zijn rol in het preventiebeleid van een onderneming.

Onrealistisch

De wet schreef tot vandaag voor dat de meeste werknemers die blootgesteld zijn aan specifieke gezondheidsrisico’s, die een veiligheidsfunctie bekleden of een functie met verhoogde waakzaamheid één keer per jaar onderzocht moeten worden door een preventieadviseur-arbeidsarts. Van de 1,5 miljoen rechthebbende werknemers die in België jaarlijks recht hebben op een onderzoek, konden er de jongste jaren slechts 82% ook effectief op consultatie. Door een tekort aan dergelijke artsen (in 2012 waren er nog 940, in 2017 nog maar 877) was deze regeling onhoudbaar geworden. De beroepsvereniging van arbeidsartsen, de vakbonden, CO-PREV, de werkgevers en het kabinet van minister Kris Peeters startten daarom onderhandelingen om het systeem van periodiek gezondheidstoezicht te hervormen.

Meerwaarde voor iedereen

“Voor de meeste gezondheidsrisico’s zal het jaarlijks periodiek onderzoek tweejaarlijks gebeuren”, zegt Chris Verbeek, directeur Medische Preventie van IDEWE. “In de tussenliggende jaren zullen er aanvullende medische handelingen gebeuren. Die kunnen nog steeds door de arbeidsarts uitgevoerd worden maar ook door een verpleegkundige. In dat laatste geval superviseert de arbeidsarts.”

“IDEWE past deze werkwijze sinds 2010 al toe in een aantal pilootbedrijven. Voor ons betekent het nieuwe KB bijgevolg een verderzetting van de ingeslagen weg, waarbij we een toegevoegde waarde creëren voor de werknemers en de werkgevers. We slagen er op die manier ook in om de taken van de verpleegkundigen op te waarderen. Daardoor krijgen arbeidsartsen meer tijd voor speciale onderzoeken in het kader van indiensttreding, moederschapsbescherming, re-integratie of onderzoeken op vraag van de werkgever of naar aanleiding van spontane consultaties.”

Aanvullende medische handelingen

Aanvullende medische handelingen zijn eenvoudige testen op basis van het specifieke arbeidsrisico van de werknemers. Ze kunnen bestaan uit een bloedonderzoek, een urinetest, technische onderzoeken (longfunctie, audiometrie, …) of andere mogelijkheden die een gelijkwaardig beschermingsniveau garanderen en gemotiveerd worden door de arbeidsarts.

“IDEWE heeft hiertoe al verschillende draaiboeken ontwikkeld, toegespitst op de gezondheidsrisico’s waaraan werknemers blootgesteld worden. Verder zijn ook check- en vragenlijsten voorzien die onder meer naar het psychosociale functioneren van de werknemer peilen. Ook al kan de werknemer die lijsten elektronisch invullen, toch zal er steeds een fysiek persoonlijk contact met de arbeidsverpleegkundige of arbeidsarts verplicht zijn. Op die manier kunnen we bijvoorbeeld nagaan of de werknemer de vragen wel degelijk heeft begrepen.”

Uitzonderingen

Wanneer de arbeidsarts op basis van de aanvullende medische handelingen een ongewoon resultaat vaststelt, kan van de periodiciteit van de gezondheidsbeoordeling afgeweken worden. Die afwijking kan dan gelden voor een individuele werknemer of voor alle werknemers met hetzelfde risico of functie.

Werknemers moeten ook jaarlijks ingelicht worden dat ze naast de normale gezondheidsbeoordeling ook spontaan een afspraak kunnen maken met de arbeidsarts. Dat moet bovendien zeer eenvoudig kunnen gebeuren.

Wenst u meer informatie over de nieuwe regeling? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze experten.