Terug Een arbeidsarts is geen controlearts noch adviserend arts of behandelend arts

Een arbeidsarts is geen controlearts noch adviserend arts of behandelend arts

- Fysiek fit | Mentaal fit

Expert Hilde Vanacker

Directeur medische preventie

Er bestaan nog veel misverstanden over de artsen die tussenkomen in de arbeidssfeer

Werknemers kunnen bij ziekte of ongeval te maken krijgen met verschillende artsen: de behandelend arts, een arbeidsarts, een adviserend arts en een controlearts. Hun onderscheid is nog onvoldoende gekend waardoor, ook in de pers, vaak misverstanden ontstaan. We zetten hun taken nog even op een rij.

De behandelend arts

De behandelend arts kies je zelf. Het kan je huisarts zijn maar ook een arts-specialist die, eventueel na een doorverwijzing door je huisarts, je medisch probleem onderzoekt, behandelt en opvolgt. Het is de persoon die vaak ook een attest van arbeidsongeschiktheid aflevert.

DE ARBEIDSARTS

arbeidsarts

De arbeidsarts maakt deel uit van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en neemt beslissingen over arbeidsgeschiktheid onafhankelijk van de werkgever. Werkgevers zijn verplicht zich aan te sluiten bij dergelijke dienst om te kunnen voldoen aan hun verantwoordelijkheid voor het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers. Ze moeten alles in het werk stellen om hun werknemers te beschermen tegen risico’s die verband houden met hun beroep en roepen daarvoor de kennis en de expertise in van een bedrijf zoals Groep IDEWE. 

Via bedrijfsbezoeken, door mee te werken aan risicoanalyses en het uitvoeren van medische onderzoeken heeft de arbeidsarts een goed zicht op de omstandigheden en vereisten van een job. De arts doet voorstellen om de terugkeer naar het werk te bevorderen en herval te vermijden. Zo kan er bijvoorbeeld geadviseerd worden om deeltijds te hervatten, de werkpost aan te passen of de werknemer (tijdelijk) te muteren naar een andere functie. Zo nodig, kan de werknemer doorverwezen worden naar de ergonoom en/of de preventieadviseur psychosociale aspecten.  

Wanneer kan men beroep doen op de arbeidsarts?

  • Op vraag van de werknemer tijdens het uitvoeren van het werk (spontane consultatie).
  • Op vraag van de werknemers tijdens ziekteverlof voor advies en begeleiding bij re-integratie.
  • Tijdens onderzoek bij werkhervatting na afwezigheid van minstens vier weken. 
  • Tijdens het periodiek gezondheidstoezicht.
  • Tijdens een re-integratietraject. 

Belangrijk is ook dat deze arts steeds ter beschikking staat van werkgever en werknemer voor advies of het beantwoorden van vragen over ziekte en gezondheid. De arbeidsarts controleert niet of de arbeidsongeschiktheid al dan niet terecht is en beslist evenmin of iemand recht heeft op een vervangende uitkering. 

Lees meer over de manier waarop u de arbeidsarts kan contacteren.

De adviserend arts

De adviserend arts is verbonden aan het ziekenfonds of een verzekeringsinstelling en komt met langdurig afwezige werknemers in contact De adviserend arts oordeelt of iemand voldoet aan de erkenningsvoorwaarden voor arbeidsongeschiktheid om een ziekte-uitkering te krijgen. Ook deze arts staat ter beschikking voor advies of informatie over werkhervatting.

De controlearts

Deze arts krijgt van een werkgever de opdracht om te controleren of afwezige werknemers gewettigd afwezig zijn omdat ze ziek zijn of het slachtoffer werden van een ongeval. Niet om vast te stellen welke ziekte iemand heeft, maar wel om de arbeidsongeschiktheid en de duur te controleren. De controlearts kan dat doen gedurende de volledige periode van arbeidsongeschiktheid. De controlearts is niet betrokken bij het werkhervattingstraject. 

Elke arts benadert een patiënt vanuit een specifiek expertiseveld maar ze werken allen samen om het welzijn van de patiënt te bevorderen.

Download hieronder het zakboekje ‘Er terug zijn’. Dit zakboekje helpt werknemers om terug aan het werk te gaan na afwezigheid wegens ziekte. 

Aarzel niet om ons te contacteren bij twijfel.

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen