Terug Onderzoek IDEWE: 6,4% werknemers ervaart pestgedrag - informatie achterhouden en roddelen steken erboven uit.

Onderzoek IDEWE: 6,4% werknemers ervaart pestgedrag - informatie achterhouden en roddelen steken erboven uit.

#weektegenpesten – oproep van CEO Lode Godderis voor een goed welzijnsbeleid en aandacht voor de positieve rol die collega’s kunnen spelen.

Uit een bevraging van IDEWE, de grootste Belgische externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, bij 39.792 Belgische werknemers blijkt dat 6,4 procent in 2021 pestgedrag ervaarde tijdens de laatste zes maanden. De belangrijkste vormen van pestgedrag zijn informatie achterhouden, roddelen en herhaaldelijke opmerkingen over een vergissing. Verder valt op dat er significante verschillen zijn in de cijfers tussen mannen en vrouwen en in mindere mate ook tussen jongere en oudere medewerkers.

“Deze cijfers bevestigen nog eens dat de telewerkgolf het pesten zeker geen halt heeft toegeroepen”, zegt CEO Lode Godderis. “Vorig jaar zagen we al geen daling in het aantal effectieve dossiers hierrond, onder andere omdat een aantal types pestgedrag zich naar de digitale sfeer verplaatsten. Met het hybride werken – dat een aantal troeven en uitdagingen rond groepsdynamiek meebrengt – in het vooruitzicht doe ik daarom een warme oproep naar werkgevers om een goed welzijnsbeleid, met voldoende aandacht voor pesten, op te stellen en toe te passen. Erg belangrijk daarbij is dat er voldoende opgeleide vertrouwenspersonen zijn die op een laagdrempelige manier te contacteren zijn én gekend zijn binnen de organisatie.”

  • Voor meer informatie over de uitdagingen rond hybride werken, lees dit persbericht van maart 2020 en Lode’s recente blogpost

Wanneer we kijken welke vorm van pesten de mensen ervaren, zien we dat ‘informatie achterhouden die het werk bemoeilijkt’ (42,7% heeft er minstens af en toe last van) en ‘roddelen’ (42,1%) erboven uit steken. Daarnaast heeft 28,1 procent last van collega’s die ‘herhaaldelijke opmerkingen maken over een vergissing’. Vorig jaar al bleek dat deze vormen van pesten zich van thuis uit even makkelijk voordoen als vroeger, via Whatsapp- of Teams-groepjes bijvoorbeeld. Opvallend is ook dat bijvoorbeeld ‘uitsluiting’ – een vorm van pesten met vaak zware rechtstreekse psychosociale impact – met 17,2 procent erg hoog scoort.

“Gelukkig zijn collega’s eerder de oplossing voor pestgedrag dan de bron.”
- Lode Godderis, CEO van IDEWE

Lode Godderis: “Gelukkig zijn collega’s eerder de oplossing voor pestgedrag dan de bron. Geroddel, beledigingen en uitsluiting zijn gedragingen waar je ook als niet-betrokken werknemer doorgaans signalen van opvangt. En dan kan je daar op verschillende manieren mee omgaan: steun bieden aan het slachtoffer, de pesters op hun gedrag aanspreken of zelfs het topic bespreekbaar maken met de werkgever. Uiteraard is de juiste keuze afhankelijk van je eigen karakter en de aard en ernst van de situatie, en de wensen en het welzijn van het slachtoffer. Werkgevers die een positieve bedrijfscultuur en teamgeest smeden, met een duidelijk charter waarin ongewenst gedrag niet past, hebben hierbij een voorsprong. In zo’n kader vinden werknemers een gezonde sociale controle veel vanzelfsprekender.”

Verschillen tussen geslachten en leeftijd

Op demografisch vlak vallen een aantal verschillen op. “De verschillen in cijfers tussen mannen en vrouwen hebben verschillende verklaringen, waaronder ook het type werk en een aantal sector- en werkgerelateerde factoren. Wat wél significant is, is dat mannen specifieke types gedrag beduidend frequenter ervaren dan vrouwen, zoals ‘informatie die wordt achtergehouden’ (46,8% mannen tegenover 38,2% vrouwen), ‘herhaalde opmerkingen over vergissingen’ (31,6% tegenover 24,3%) en ‘grappen uithalen die onaangename verrassingen bezorgen’ (13,9% tegenover 6,5%), terwijl die cijfers voor de andere vormen van pestgedrag dichter tegen elkaar aanliggen.”

Op leeftijdsvlak zijn er minder grote verschillen, al blijken mensen jonger dan 45 wel meer pestgedrag te ervaren (7,4%) dan 45-plussers (5,3%). Qua types pestgedrag is het enige noemenswaardige verschil dat jongere collega’s vaker vervelende opmerkingen krijgen over vergissingen dan oudere (30,7% tegenover 24,9%).