Klokkenluidersmelding

De Belgische klokkenluiderswet van 28 november 2022, verplicht ondernemingen vanaf 250 medewerkers om een kanaal te voorzien om wantoestanden en fraude te melden. Deze wet is ontstaan door een Belgische omzetting van de ‘EU-whistleblower protection directive’.

Naar aanleiding van deze wetgeving, hebben we bij IDEWE de nodige maatregelen getroffen om dit wettelijk verplicht meldingspunt te voorzien.

 

Wie kan een melding indienen via deze klokkenluidersapplicatie?

Uitsluitend personen die zich in een werkgerelateerde context bevinden tov IDEWE kunnen een melding doen, met inbegrip van ten minste:

  1. de personen met de hoedanigheid van werknemer van IDEWE in de zin van artikel 45, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met inbegrip van ambtenaren;
  2. de personen met de hoedanigheid van zelfstandige in de zin van artikel 49 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, die opdrachten uitvoert voor IDEWE;
  3. de leden van de Algemene Vergadering en van het Bestuur van IDEWE en de personen die behoren tot het leidinggevend of toezichthoudend orgaan van IDEWE, met inbegrip van vrijwilligers en bezoldigde of onbezoldigde stagiairs;
  4. eenieder die werkt onder toezicht en leiding van IDEWE.
  5. personen met een inmiddels beëindigde werkrelatie met IDEWE, indien zij informatie melden over inbreuken die is verkregen in de inmiddels beëindigde werkrelatie.
  6. personen wier werkrelatie met IDEWE nog moet aanvangen, ingeval informatie over inbreuken is verkregen tijdens de wervingsprocedure of andere precontractuele onderhandelingen.

 

Wie kan geen klacht indienen via deze klokkenluidersapplicatie?

  1. Ondernemingen die aangesloten zijn bij IDEWE, hebben een klantrelatie met IDEWE en kunnen geen klokkenluidersklacht bij IDEWE indienen.
  2. Werknemers van ondernemingen die bij IDEWE zijn aangesloten, kunnen geen klokkenluidersklacht bij IDEWE indienen.

Voor klachten over dienstverlening van IDEWE, kan door bij IDEWE aangesloten ondernemingen  (en door hun werknemers) een klacht over dienstverlening worden ingediend via het algemeen mailadres info@idewe.be of bij de regionale kantoren van IDEWE (zie website). IDEWE behandelt deze klachten conform een geijkte ISO procedure.

 

Wil je een vermoeden of vaststelling van wantoestanden en fraude melden? Dan kan je dit door een registratie via deze link: https://idewe.integrity.complylog.com. Je kan hierbij ook kiezen om de registratie anoniem te doen. Zodra je een melding hebt gemaakt, ontvang je een token waarmee je de status kan opvolgen. Daarnaast ontvang je steeds binnen de zeven kalenderdagen een ontvangstbevestiging. Onze bedrijfsjurist onderzoekt en behandelt onpartijdig iedere melding. Binnen de drie maanden na ontvangst, informeren we jou over de stappen die we ondernomen hebben.

De vertrouwelijkheid en bescherming van jou, als melder, zijn essentiële componenten van deze nieuwe wetgeving. Ons klokkenluiderskanaal garandeert dan ook een vertrouwelijke behandeling voor iedere melding. Jouw identiteit wordt in dit proces niet vrijgegeven door onze bedrijfsjurist en je zal op geen enkele wijze nadeel ondervinden van jouw melding.