Aansprakelijkheid

IDEWE streeft ernaar om haar website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. We besteden veel aandacht aan de volledigheid en correctheid van de informatie. Desondanks kan IDEWE niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, 100% nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien onze informatie tekortkomingen vertoont zullen we de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Wij nemen dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijks foutieve informatie. Indien u onjuistheden vaststelt, kan u die aan ons meedelen via info@idewe.be.

Copyright

Teksten, lay-out, afbeeldingen, artikels, publicaties en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door IDEWE. De door IDEWE ter beschikking gestelde webtoepassingen vallen tevens onder het auteurs- en intellectuele eigendomsrecht van IDEWE.

Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden nooit doorgegeven aan derden, tenzij de wetgever ons hiertoe verplicht. De wet op de privacy bepaalt dat u inzage hebt in uw persoonlijke gegevens die in ons bestand zouden aanwezig zijn. U hebt hierbij het recht op inzage en verbetering van de gegevens. IDEWE zal deze informatie op een strikt confidentiële manier behandelen en zal deze louter voor doeleinden van intern beheer en binnen het kader van onze dienstverlening aanwenden.

ElectrA

De klant die gebruik maakt van de webtoepassing ElectrA is aansprakelijk voor het beheer van de ElectrA-tool en voor het beheer van de toegekende gebruikersnamen met bijhorend paswoord.

De klantspecifieke gegevens, opgeslagen op een server van IDEWE, moeten voldoen aan internationale en nationale wetten, de Privacywet van 8 december 1992 in het bijzonder. IDEWE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten en verlies van deze gegevens, noch aansprakelijk gesteld worden voor alle mogelijke directe en indirecte schade. Elke medewerker van IDEWE kan zonder toestemming van de klant de opgeslagen gegevens raadplegen. Elke medewerker van IDEWE is contractueel en wettelijk gebonden aan confidentialiteit.

Gebruik rijksregisternummer

Het Sectoraal Comité van het Rijksregister machtigt de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk, waaronder IDEWE, om het rijksregisternummer van de werknemers te gebruiken in de communicatie met de aangesloten werkgevers, zodat de individuele en preventiedossiers optimaal opgevolgd kunnen worden. IDEWE mag het rijksregisternummer in de relatie met de werkgevers enkel gebruiken om informatie te ontvangen of te verstrekken omtrent de houder van het identificatienummer in het kader van de verplichtingen die zijn opgelegd door een wet of een reglementaire bepaling, zoals o.a. de reglementering inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen.

Het is belangrijk goed voor ogen te houden dat de werkgevers enkel over het INSZ- of rijksregisternummer mogen beschikken gedurende de tijd die nodig is voor het uitvoeren van hun verplichtingen jegens de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk enkel met dat doel (beraadslaging 25/2008 van 4 juni 2008 van het Sectoraal Comité van het Rijksregister, ingesteld bij de Privacycommissie) tenzij de werkgever zelf een specifieke toelating heeft om het INSZ-nummer te beheren.

Email

Emails en bijlagen zijn vertrouwelijk en bedoeld om alleen gebruikt te worden door het individu of de groep aan wie de mail gericht is. Als u verkeerdelijk een email heeft ontvangen, gelieve dit mede te delen via info@idewe.be en de mail van uw computer te verwijderen. Gebruik van de informatie door anderen, alsmede openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking ervan aan derden, is zonder uitdrukkelijke toestemming van IDEWE niet toegestaan. De visie of mening in een mail is deze van de schrijver en deze visie of mening is niet noodzakelijk deze van IDEWE.

IDEWE gaat er van uit dat de ontvanger de emails en bijlagen controleert op virussen en aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door enig virus verzonden per email.