Algemene voorwaarden - IDEWE onderzoekspanel


INLICHTINGEN VOOR DEELNEMERS met CLAUSULE WET VERWERKING PERSOONSGEGEVENS (PRIVACY POLICY)

 

 1. Groep IDEWE, gevestigd aan de Interleuvenlaan 58, 3001 Leuven treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de door u meegedeelde en van u verkregen persoonsgegevens.
   
 2. Strikte vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd aan de deelnemers. Alle gegevens worden weliswaar geïndividualiseerd opgeslagen om effecten in de tijd te kunnen onderzoeken, maar vallen onder het beroepsgeheim. Ze zullen enkel gebruikt worden in groepsanalyses, waarbij individuele personen niet identificeerbaar zullen zijn. De onderzoeker voert hierbij de analyses uit op geanonimiseerde gegevens. Individuele gegevens zullen onder geen enkel beding aan uw werkgever of andere werknemers van uw organisatie of aan andere derden buiten IDEWE doorgegeven worden. IDEWE waakt over de naleving van het beroepsgeheim en heeft procedures opgesteld waardoor de vertrouwelijkheid gewaarborgd wordt. Iedere persoon betrokken bij de gegevensinvoer en -analyse is aan de confidentialiteitsregel onderworpen. Bij eventuele externe rapportering zullen de werknemers en de werkgever niet identificeerbaar zijn. Dit studieprotocol werd voor advies voorgelegd aan de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie (SMEC) van de KU Leuven. De gegevens blijven eigendom van IDEWE.
   
 3. De persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt voor de volgende doeleinden: het uitvoeren van statistische analyses in het kader van wetenschappelijke studies en het verspreiden of rapporteren van de resultaten in onderzoeksrapporten, persberichten, wetenschappelijke en populair wetenschappelijke artikels en presentaties. De aangehaalde doeleinden steunen op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij hun werk en de uitvoeringsbesluiten van deze wet, op het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming en op de andere reglementaire bepalingen die van toepassing kunnen zijn op of relevant kunnen zijn voor externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.

  De gegevens kunnen verder nog worden toegevoegd aan een databestand met alle door IDEWE verzamelde vragenlijstgegevens, dat gebruikt kan worden voor wetenschappelijk onderzoek. Deze onderzoeksresultaten kunnen worden verspreid of gerapporteerd, maar het betreft enkel resultaten voor groepen werknemers en werkgevers, waarin nooit namen van ondernemingen worden bekendgemaakt of nooit zal worden verwezen naar individuele werknemers. Mogelijks zal hierbij worden samengewerkt met externe onderzoekspartners (bijv. Vlaamse universiteiten). Deze partners zullen gevraagd worden zich contractueel te binden aan de nodige confidentialiteitsregels van IDEWE en kunnen dan enkel beschikken over geanonimiseerde data.
   
 4. De verwerking van persoonsgegevens betreffende de gezondheid gebeurt steeds onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde beoefenaar van de gezondheidszorg en conform de wetgeving verwerking van persoonsgegevens.
   
 5. De persoonsgegevens zijn toegankelijk voor de volgende categorieën van ontvangers: het personeel van de ICT-dienst en het personeel van de Kennis-, Informatie- en Research (KIR) afdeling van IDEWE. Bij IDEWE kan u op eenvoudig verzoek een lijst bekomen van de betrokken ontvangers. Al deze categorieën van ontvangers zijn gebonden aan een wettelijke of contractuele geheimhoudingsplicht.
   
 6. U heeft het recht mededeling te verkrijgen van de u betreffende gegevens. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan u de verbetering of verwijdering ervan vragen. Voor een overzicht van uw rechten en de betreffende procedures, verwijzen we naar de website van IDEWE: https://www.idewe.be/privacy (onder ‘Individuele rechten volgens de GDPR-reglementering’ en ‘Uitoefening van de individuele rechten’).