Terug Wat als u als telewerker het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval?

Wat als u als telewerker het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval?

- Arbeidsveiligheid

Expert Eric Van De Plas

Preventieadviseur arbeidsveiligheid

Zorg voor bewijsmateriaal

Nu telewerken voor veel meer werknemers dan voor de coronapandemie een dagelijkse realiteit is, is het niet verwonderlijk dat ook thuiswerkers het slachtoffer worden van een ongeval. De arbeidsongevallenwet geldt dus ook voor telewerkers, maar dat betekent niet dat elk ongeval zomaar een arbeidsongeval is.

telewerk

Elk ongeval dat een werknemer tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en een letsel veroorzaakt, is voor de wetgever een arbeidsongeval. Wie thuis tijdens het telefoneren met een klant of een collega over het tapijt struikelt en door de val een letsel oploopt, zal zonder moeite kunnen bewijzen dat dit een arbeidsongeval is. Wie tussen het werk door in zijn tuin zijn voet breekt tijdens een partijtje voetbal met de kinderen, zal dat moeilijker kunnen rechtvaardigen. Hoe dan ook moet u zo snel mogelijk uw werkgever informeren. In de praktijk is dat uw leidinggevende of de contactpersoon van de personeelsdienst die instaat voor het afhandelen van arbeidsongevallen.

Verwittig zo snel mogelijk uw werkgever

De datum en het uur van de melding aan de werkgever is een eerste belangrijk element in de bewijsvoering bij een arbeidsongeval. Als het contact met de werkgever mondeling (online/telefoon) verloopt, doet u er goed aan om de gegevens nadien via e-mail te bevestigen.

Laat het letsel ook zo snel mogelijk verzorgen door een geneesheer en laat hem of haar het medisch attest van eerste vaststelling invullen. Maak ook dit zo snel mogelijk over aan uw werkgever. De vaststelling van het letsel en de verklaringen op het medisch attest zijn erg belangrijk in de bewijsvoering.

Als het over een licht ongeval gaat, waarbij u geen medische verzorging nodig heeft, is het nuttig dat u het tijdstip en de aard van de verzorging en de contactgegevens van de hulpverlener noteert - als u dat niet zelf bent. Neem ook foto’s van het letsel. Dit kan belangrijk zijn voor mocht uw letsel later toch erger worden en er alsnog een aangifte als arbeidsongeval nodig blijkt. Bij lichte ongevallen wordt immers geen aangifte als arbeidsongeval gedaan en is er dus ook geen ongevaldossier. Vergelijk het met de procedure ‘eerste zorgen’ in de onderneming. Ook het register van de eerste zorgen kan later nog als bewijs dienen. 

Schrijf een relaas van het ongeval, waarin u onder meer de namen van de getuigen vermeldt, als die er zijn.

De werkgever heeft acht dagen de tijd om het ongeval aan te geven bij de arbeidsongevallenverzekering. Het kan best dat hij u nog bijkomende inlichtingen vraagt om het aangiftedocument te kunnen invullen. Zodra de verzekeringsmaatschappij uw dossier in behandeling heeft genomen, wordt u hiervan verwittigd. De verzekeraar neemt ook contact op als hij bijkomende gegevens nodig heeft of als het ongeval niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden om als arbeidsongeval erkend te worden.

Onderzoek van het ongeval en preventie

Uw werkgever geeft de gegevens van het ongeval ook door aan de preventieadviseur. Die overweegt of een verder onderzoek van het ongeval nodig en zinvol is met het oog op preventie. In voorkomend geval zal de preventieadviseur u hierover contacteren. U kan ook steeds zelf de preventieadviseur contacteren om het ongeval te bespreken of advies te vragen. In elk geval dient u zelf na te denken over maatregelen die een gelijkaardig ongeval in de toekomst kunnen vermijden. In uw thuissituatie bent u immers grotendeels zelf verantwoordelijk voor uw arbeidsomstandigheden.

Bij een ernstig arbeidsongeval is uw werkgever verplicht om binnen de tien dagen na het ongeval een omstandig verslag door te sturen naar de directie Toezicht Welzijn op het Werk. De preventieadviseur van uw werkgever of externe dienst zal met u overleggen wanneer en hoe het onderzoek ter plaatse zal verlopen. In ieder geval heeft u als werknemer de plicht om eraan mee te werken.

Gelijkaardige gevallen

Naar analogie met werken op locatie.

Inzake de procedure arbeidsongeval bij telewerk is er weinig onderscheid te maken tussen occasioneel of gestructureerd telewerk. In dit laatste geval wordt er een formele afspraak via de individuele arbeidsovereenkomst gemaakt tussen werkgever en werknemer, met onder meer een procedure voor arbeidsongevallen. Vanzelfsprekend moet die dan gevolgd worden.

De handelswijze in geval van arbeidsongeval in een telewerksituatie verschilt trouwens niet zoveel van een arbeidsongeval op weg naar of van het werk of een ongeval als u een cursus volgt of aan het werk bent bij derden in opdracht van uw werkgever. 
Ook als u geregeld op een formele wijze bij derden aan het werk bent, wordt er een procedure afgesproken tussen uw werkgever en de derde werkgever/opdrachtgever. Die moet u dan kennen en volgen. In ieder geval moet u het ongeval ook ter plaatse bij de derde werkgever melden en kan u een beroep doen op zijn EHBO-voorzieningen. 

Bij een verkeersongeval met gekwetsten is het nodig dat de politie vaststellingen doet. Het proces verbaal van verhoor van de politie en de getuigenissen van de betrokkenen zijn dan een formeel bewijs van het ongeval.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen