Aantal werknemers: 4.270 | Aangesloten bij IDEWE sinds: 1968

CM

De Christelijke Mutualiteit (CM) draagt zorg voor haar werknemers. Om langdurig zieke collega’s beter op te volgen, richtte de Antwerpse afdeling in 2017 een Sociaal-Medisch Team op. “We zitten twee keer per jaar samen met de arbeidsartsen van IDEWE om de situatie van langdurig zieke werknemers te bespreken. In alle vertrouwen en met respect voor ieders privacy”, vertelt Inge Janssen, HR Business Partner en re-integratiecoach bij CM Regio Antwerpen. “We zoeken voor elke case de meest gepaste oplossing, in het belang van werknemer én werkgever.”

Het Sociaal-Medisch Team bestaat uit drie arbeidsartsen van IDEWE en twee medewerkers van CM: re-integratiecoach Inge en een collega van de personeelsadministratie. “Het sleutelwoord in onze samenwerking is vertrouwen”, aldus Inge. “Je bespreekt persoonlijke dossiers, dus het is belangrijk dat alle informatie binnenskamers blijft. Onze collega’s moeten weten dat hun verhaal bij ons in goede handen is.”

Koninklijk Besluit geeft CM duwtje in de rug

Waarom het Sociaal-Medisch Team werd opgericht? “Op 1 december 2016 trad er een nieuw Koninklijk Besluit in voege, over de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Binnen de CM wilden we die wetgeving natuurlijk zo goed mogelijk naar de praktijk vertalen. Daarom richtten we een werkgroep op.”

De werkgroep besliste om een integraal beleid uit te werken rond langdurige arbeidsongeschiktheid. Wettelijke re-integratie is daarbij één van de mogelijke pistes, maar niet de enige. “CM Regio Antwerpen nam toen het voortouw om dat beleid uit te werken”, vertelt Inge. “Daarbij kregen we hulp van IDEWE: één van de arbeidsartsen vertelde ons dat we een nauwere samenwerking met hen konden opstarten via een Sociaal-Medisch Team.”

 

TIP Blijf een helpende hand uitreiken

Langdurig zieke werknemers voelen zich vaak sociaal geïsoleerd. Hoe houdt u de band sterk?

  • Blijf communiceren – De meeste langdurig zieke werknemers willen terug aan de slag, maar de drempel verhoogt als ze maandenlang niets van hun leidinggevende horen. Stuur regelmatig een mail of bel de werknemer op om te vragen hoe het gaat.
  • Wees empathisch – Langdurig zieke werknemers kampen vaak met stress en onzekerheid. Luister naar hun verhaal en toon begrip.
  • Praat over koetjes en kalfjes – Praat ook over luchtige onderwerpen. Gebeurde er onlangs iets grappigs/geks/memorabels op het werk? Licht uw collega in.

Graag meer tips? Schrijf u in voor de opleiding ‘Omgaan met ziekteverzuim: gespreksvoering voor, tijdens en na ziekte’.

Genezingsproces loskoppelen van werk

Waarin verschilt het Sociaal-Medisch Team van een re-integratietraject? “Een wettelijk re-integratietraject wordt pas opgestart na vier maanden aaneensluitende arbeidsongeschiktheid. De arbeidsarts van IDEWE volgt die trajecten op en voert gesprekken met werknemer en werkgever. Aan de start van het wettelijke re-integratietraject oordeelt de arbeidsarts of de medewerker de job al dan niet kan blijven uitvoeren. Vanuit die beslissing moet de werkgever de nodige acties ondernemen.

CM Regio Antwerpen grijpt sneller in. “Wij nemen al na één maand afwezigheid contact op met de werknemer. Werknemers die een tijdje out zijn, lopen vaak verloren in de administratieve rompslomp. Daarom bezorgen wij hen een brief met praktische informatie, zodat ze door de bomen het bos opnieuw zien.”

Tijdens het halfjaarlijkse overleg bespreekt het Sociaal-Medisch Team alle dossiers – ook die van medewerkers die (nog) geen wettelijk re-integratietraject volgen. “Zo spelen we korter op de bal en helpen we meer zieke collega’s om sneller aan het werk te gaan.”

Inge en haar collega toetsen tijdens dat overleg ook het ziektebeleid van CM Regio Antwerpen af. “De arbeidsartsen geven ons altijd erg nuttig advies. Zo raadden ze ons aan om het arbeids- en genezingsproces meer los te koppelen. Werknemers hoeven niet 100% genezen te zijn vooraleer ze terug aan het werk kunnen. Vaak maakt zinvol werk zelfs deel uit van het genezingsproces. Anderzijds moet je soms ook durven te zeggen: we hebben ons best gedaan, maar hier scheiden onze wegen.”

Een andere les die Inge leerde? “Hoe langer iemand arbeidsongeschikt is, hoe hoger de drempel om opnieuw aan het werk te gaan. Daarom organiseren de arbeidsartsen vaak tussentijdse consultaties, zeker in dossiers met een psychosociaal aspect. Zo bouwen arbeidsartsen en langdurig zieke collega’s een vertrouwensband op, waardoor het Medisch-Sociaal Team de situatie beter kan inschatten.”

Wat doet een re-integratiecoach?

Inge neemt naast haar HR-taken ook de rol op van re-integratiecoach. De re-integratiecoach is een erkende rol binnen CM. “Ik coördineer het proces langdurige arbeidsongeschiktheid bij werknemers die minstens 1 maand out zijn. Concreet mag ik gesprekken rond dossiers initiëren, contact opnemen met betrokken personen en adviezen aan het directiecomité formuleren. Een uitgebreid takenpakket, maar wel eentje waaruit ik veel voldoening haal.”

Klaar voor nationale uitrol

Inge is blij dat de werking rond langdurige arbeidsongeschiktheid stevig op poten staat. “CM evolueert naar een nieuwe organisatiestructuur via een meerjarig actieplan. Die verandering brengt stress met zich mee – en stijgende ziektecijfers. Dan is het goed dat we kunnen terugvallen op het Sociaal-Medisch Team.”

Inge onderzoekt nu samen met haar collega’s hoe ze de aanpak van CM Antwerpen in heel België kunnen uitrollen. “Daarbij willen we alle afdelingen het advies geven: start een nauwe samenwerking op met Groep IDEWE. Je zal zien: hun advies en expertise zullen je werking ten goede komen!”

 

Op 1 oktober 2022 werd een nieuw koninklijk besluit van kracht dat de re-integratie van langdurig zieke werknemers regelt. De nieuwe procedure moet ervoor zorgen dat er sneller en efficiënter actie wordt genomen om mensen opnieuw aan het werk te krijgen, in functies aangepast aan hun mogelijkheden. Het nieuwe KB kwam er na een grondige evaluatie van het re-integratietraject (RIT) dat sinds 2016 van kracht was.