Probleemstelling/ Situering

Voor veel werkende mensen is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen gaan werken, het huishouden, de zorg voor de kinderen, hobby’s, vrienden en familie, gaan sporten, … Werknemers schipperen ook vaak tussen meerdere veeleisende rollen: ouder, partner, buur, vriend(in), … Eén op drie van de 18- tot 64-jarigen ervaart moeilijkheden om werk en gezin te combineren (Statbel, 2019). Een goede balans vinden tussen werk en privé is een grote uitdaging voor zowel de werknemer (vrouwen én mannen, werknemers met (jonge) kinderen, eenoudergezinnen, alleenstaanden, …), de organisatie als voor de maatschappij. Naast genderverschillen willen we ook kijken naar verschillen in werk-privébalans op het vlak van leeftijd, gezinssamenstelling, zorgverantwoordelijkheid, …

De bestaande maatregelen en initiatieven zijn nog te veel gefocust op probleemanalyse en sensibilisering, en te weinig op de implementatie en integratie van de concrete acties zelf.


Doelstelling/ Toepassing

Vanuit innovatieve exploratie (via de methodiek van user-centered design thinking) willen we een kwaliteitsvol concept ontwikkelen dat werknemers – mannen en vrouwen, in welke gezinssituatie dan ook – op een gelijkwaardige manier versterkt, om de werk-privébalans te behouden of te herstellen.


Looptijd (Start- en einddatum)

Exploratiefase: 1 juni 2020 – 31 januari 2021. Mogelijke verlenging van twee jaar voor uitwerking concept en pilootproject.


Populatie/ Doelgroep

Werknemers (afbakening nog te bepalen).


Verwachte resultaten/ Hypothesen

Exploratiefase: ontwikkeling van een concept om de work-lifebalans te verbeteren op maat van de noden en behoeften van verschillende groepen werknemers (werknemers met (jonge) kinderen, eenoudergezinnen, tweeverdieners zonder kinderen, alleenstaanden, vrouwen, mannen, …).


Partners/ Samenwerking Partner:

Antwerp Management School (AMS)
Remco Lenstra


Financiering project:

Europees Sociaal Fonds en Vlaams cofinancieringsfonds 69.098,27 euro


Projectteam

Promotor: IDEWE
Sofie Vandenbroeck, Ellen Delvaux, Emma Boonen, Liesbeth Daenen
Partner: Antwerp Management School (AMS) - Remco Lenstra