TeamSwitch - Dubbel Perspectief: versterk medewerkers van woonzorgcentra in het omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag bij ouderen
 

Probleemstelling en Situering

Enerzijds blijven ouderen steeds langer thuisblijven, waardoor bewoners met een steeds sterkere zorgzwaarte in woonzorgcentra (WZC) terecht komen. De vermaatschappelijking van de zorg maakt dat er ook een toename is van bewoners met psychiatrische problematiek in WZC. Anderzijds zijn opleidingen vaak (nog) niet aangepast aan deze toenemende zorgzwaarte, waardoor medewerkers moeite ervaren in het omgaan met ouderen die moeilijk hanteerbaar gedrag stellen. Zelfs heel ervaren medewerkers zitten soms met de handen in het haar, omdat het herhaalde karakter van het gedrag druk legt op hen en hun team.

 

Doelstelling en toepassing

IDEWE wil met zijn dienstverlening medewerkers versterken in het omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag. We zetten in op perspectiefverruiming en het versterken van de interdisciplinaire teamwerking.

We bieden een team in een WZC een traject TeamSwitch aan. Hierbij is één medewerker (de “zwaluw”) de hoofdrolspeler, maar is het ganse team betrokken.

In een eerste workshop met het ganse team:

  1. delen we positieve verhalen delen,
  2. kijken we, aan de hand van oplossingsgerichte vragen, naar casussen en,
  3. leren we werken met steekkaarten die verschillende vormen van moeilijk hanteerbaar gedrag beschrijven.

Daarna wordt een zwaluw gekozen, die na een voorbereidende sessie zal uitvliegen naar een andere context, om met een specifiek leerdoel deze context te observeren en hieruit te leren.

Ook de overige teamleden krijgen de taak om een leerdoel te formuleren en hiermee aan de slag te gaan, en ervaringen uit te wisselen met een buddy-teamgenoot.

Nadat de zwaluw is uitgevlogen, is er een zwaluwenbijeenkomst waar er gereflecteerd wordt op de uitwisseling en waar een intervisiemethodiek wordt aangeleerd aan de zwaluwen om in hun eigen team toe te passen. Na deze intervisie in eigen team, waarin afspraken en best practices geconsolideerd worden, kan een nieuwe zwaluw gekozen worden.

 

Looptijd

Startdatum: Oktober 2017 – Einddatum: januari 20211

 

Doelgroep

Medewerkers in WZC die te maken krijgen met moeilijk hanteerbaar gedrag bij ouderen.

Het traject kan op vraag ook uitgebreid worden naar andere settings.

 

Verwachte resultaten en hypothesen

  • Versterking van individuele medewerkers en team vanuit oplossingsgerichte insteek en krachtgericht werken
  • Preventief werken in het kader van uitval door burn-out
  • Betere connectie met bewoners en familie
  • Interdisciplinair betere samenwerking
  • Uitbouw of versterken van bestaande netwerken

 

Opdrachtgever/Partners/Samenwerking

Project in samenwerking met UCLL (trekker), WZC Damiaan & CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg) LITP

Met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF)