Terug Arbeidsarts en -verpleegkundige houden voortaan samen de vinger aan de pols

Arbeidsarts en -verpleegkundige houden voortaan samen de vinger aan de pols

- Gezonde werknemers | Wetgeving

Hervorming periodiek arbeidsgeneeskundig gezondheidstoezicht

De aanpassing van de codex omtrent het periodiek arbeidsgeneeskundig gezondheidstoezicht verscheen op 11 juni in het Staatsblad. De arbeidsarts krijgt voortaan meer ruimte om aandacht te besteden aan werknemers met gezondheidsproblemen. Ook de rol van arbeidsverpleegkundigen wordt belangrijker. Daardoor kan voortaan nog meer aandacht gaan naar preventie.

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk achtte het aangewezen om het takenpakket van arbeidsartsen en de arbeidsverpleegkundigen te herbekijken. Dankzij de aanpassing krijgt de arbeidsarts voortaan meer tijd voor niet-periodieke onderzoeken en zijn rol in het preventiebeleid van een onderneming.

Meerwaarde voor iedereen

Consultatie bij arbeidsarts

“Voor de meeste gezondheidsrisico’s zal het jaarlijks periodiek onderzoek tweejaarlijks gebeuren”, zegt Chris Verbeek, directeur Medische Preventie van IDEWE. “In de tussenliggende jaren zullen er aanvullende medische handelingen gebeuren. Deze worden uitgevoerd door een arbeidsverpleegkundige onder supervisie van de arbeidsarts.”

“IDEWE past deze werkwijze sinds 2010 al toe bij een groot deel van zijn klanten. Voor ons betekent het nieuwe KB bijgevolg een verderzetting van de ingeslagen weg, waarbij we een toegevoegde waarde creëren voor de werknemers en de werkgevers. We slagen er op die manier ook in om de taken van de arbeidsverpleegkundigen op te waarderen, waardoor arbeidsartsen meer tijd krijgen voor speciale onderzoeken in het kader van indiensttreding, moederschapsbescherming, re-integratie, of onderzoeken op vraag van de werkgever of naar aanleiding van spontane consultaties.”

Aanvullende medische handelingen

Aanvullende medische handelingen zijn eenvoudige testen op basis van het specifieke arbeidsrisico van de werknemers. Ze kunnen bestaan uit een bloedonderzoek, een urinetest, technische onderzoeken (longfunctie, audiometrie, …), vragenlijsten of andere mogelijkheden die een gelijkwaardig beschermingsniveau garanderen en gemotiveerd worden door de arbeidsarts. Deze handelingen vinden plaats tijdens de periodieke gezondheidsbeoordeling en tussentijds.

“IDEWE heeft hiertoe al verschillende draaiboeken ontwikkeld, toegespitst op de gezondheidsrisico’s waaraan werknemers blootgesteld worden. Verder zijn ook check- en vragenlijsten voorzien die onder meer naar het psychosociale functioneren van de werknemer peilen. Ook al kan de werknemer die lijsten elektronisch invullen, toch zal er steeds een fysiek persoonlijk contact met de arbeidsverpleegkundige volgen. Op die manier kunnen we bijvoorbeeld nagaan of de werknemer de vragen wel degelijk heeft begrepen en/of bijkomende vragen stellen die peilen naar het werkgebonden aspect en de impact op de tewerkstelling.”

Uitzonderingen

Wanneer de arbeidsarts op basis van de aanvullende medische handelingen een ongewoon resultaat vaststelt, kan van de periodiciteit van de gezondheidsbeoordeling afgeweken worden. Die afwijking kan dan gelden voor een individuele werknemer of voor alle werknemers met hetzelfde risico of functie.

Werkgevers moeten hun werknemers ook jaarlijks inlichten dat ze naast de periodieke gezondheidsbeoordeling ook altijd spontaan een afspraak kunnen maken met de arbeidsarts. Dat moet bovendien zeer eenvoudig kunnen gebeuren.

Wenst u meer informatie over de nieuwe regeling? Volg in het najaar ons webinar of neem nu al contact op met onze experten. Onze arbeidsartsen brengen graag een presentatie hierover op uw CPBW-vergadering.

Gezondheidsrisico’s

Frequentie periodieke gezondheidsbeoordeling (arbeidsverpleegkundige + arbeidsarts)

Frequentie aanvullende medische handeling (arbeidsverpleegkundige)

Veiligheidsfunctie

om de 2 jaar

jaarlijks

Functie verhoogde waakzaamheid

om de 2 jaar

jaarlijks

Chemische agentia

om de 2 jaar

minstens jaarlijks, afhankelijk van het risico

Carcinogene, mutagene en reprotoxische agentia (incl. asbest)

jaarlijks

minstens jaarlijks, afhankelijk van het risico

Lawaai > 87 dB (A) of piek 140 dB

jaarlijks

jaarlijks

Lawaai > 85 dB (A) of piek 137 dB

om de 3 jaar

om de 3 jaar

Lawaai > 80 dB (A) of piek 135 dB

om de 5 jaar

om de 5 jaar

Trillingen

om de 2 jaar

jaarlijks

Thermische omgevingsfactoren (koude, warmte)

om de 2 jaar

jaarlijks

Kunstmatige optische straling

om de 2 jaar

jaarlijks

Ioniserende straling – klasse 1 inrichting (kerncentrales)

jaarlijks

minstens jaarlijks

Ioniserende straling – klasse 2 inrichting (radiotherapie, nucleaire geneeskunde)

jaarlijks

jaarlijks

Ioniserende straling – klasse 3 inrichting (radiologie)

om de 2 jaar

jaarlijks

Ergonomische belasting < 45 jaar

om de 3 jaar

/

Ergonomische belasting > 45 jaar

om de 2 jaar

jaarlijks

Psychosociale risico’s (verhoogde blootstelling)

om de 2 jaar

jaarlijks

Nachtarbeid zonder bijkomend risico

om de 3 jaar

/

Nachtarbeid met bijkomend risico

om de 2 jaar

jaarlijks

Biologische agentia (ernstige nasleep, chronisch, klasse 3 en 4, bijv. TBC, hep. B, hep. C, HIV)

om de 2 jaar

jaarlijks

Biologische agentia (klasse 1 en 2, bijv. CMV, hep A, griep)

om de 2 jaar (advies arbeidsarts)

advies arbeidsarts

Blootstelling aan elektromagnetische velden

om de 2 jaar

jaarlijks

Caissonarbeid en duikwerkzaamheden

jaarlijks

minstens jaarlijks (advies arbeidsarts)

 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen