Terug Twee keer nadenken vooraleer u biociden aankoopt en gebruikt

Twee keer nadenken vooraleer u biociden aankoopt en gebruikt

- Chemische agentia | Milieu

Expert Jan Mertens

Verantwoordelijke Discipline Milieu

Ook ontsmettingsmiddelen of schimmeldodende producten behoren tot de productfamilie

Biociden aankopen en gebruiken is niet vrijblijvend. Het gaat immers nooit over onschuldige producten. Ze worden ingezet om op de een of andere manier schadelijke organismen te vernietigen. Het gaat echter niet enkel over insectenbestrijdingsmiddelen of rattenvergif. Ook ontsmettingsmiddelen of schimmeldodende producten behoren tot de familie. In tijden waarin ruimtes massaal ontsmet worden met desinfectantia om coronabesmetting te voorkomen, zetten we de belangrijkste informatie over biociden even op een rij.

Ook ontsmettingsmiddelen of schimmeldodende producten behoren tot de familie.

De producten die op de Belgische markt verhandeld worden moeten daarom voorzien zijn van een toelating, kennisgeving of registratie die bekrachtigd werd door de Federale minister van leefmilieu. Omdat biociden via chemische of biologische weg ‘leven vernietigen’ zijn ze niet alleen bedreigend voor de schadelijke organismen waarvoor ze bedoeld zijn maar vormen ze ook een gevaar voor onze gezondheid en het milieu.

De wetgever heeft een lijst van toegelaten biociden opgesteld maar heeft daarnaast ook voorzorgsmaatregelen en procedures opgesteld voor een veilig gebruik.

Biociden uit het vrij of het gesloten circuit

Afhankelijk van de risico’s dat het product vormt voor de gebruiker wordt een biocide in het vrij of in het gesloten circuit verkocht.

Afhankelijk van de risico’s dat het product vormt voor de gebruiker wordt een biocide in het vrij of in het gesloten circuit verkocht. De toelatingsakte die het product begeleidt, specificeert de categorie waartoe het behoort en vermeldt de na te leven voorwaarden.

Sommige biociden vormen zo’n groot risico dat het niet verantwoord is om het beschikbaar te stellen voor het grote publiek via het vrij circuit. Daarom zijn ze uitsluitend beschikbaar voor professionele gebruikers die geregistreerd zijn bij de FOD. Producten waaraan minder risico’s verbonden zijn, zoals handontsmettingsmiddelen, zijn ingedeeld in het vrij circuit.

Een gebruiker van een biocide van het gesloten circuit dient zich online te registreren bij de overheid voordat hij of zij het product aankoopt. Bovendien moet het statuut als geregistreerd gebruiker van biociden van het gesloten circuit jaarlijks via ditzelfde registratiesysteem bevestigd te worden tegen 31 december.

Voorzorgsmaatregelen

 • Voor u een biocide koopt, stelt u zich beter de vraag of u het product echt nodig heeft en of er geen veiliger alternatief is om uw doel te bereiken. 
 • Indien u een biocide moet kopen, koopt u best de gewenste hoeveelheid. Vermijd om een voorraad aan te leggen.
 • Koop enkel biociden die op de lijst van toegelaten biociden staan.
 • Gebruik het biocide enkel voor de toepassing zoals vermeld in de toelatingsakte. Een biocide dat toegelaten is voor ontsmetting van oppervlakken, mag niet gebruikt worden voor ontsmetting van de handen.
 • Lees de informatie die op het etiket, de gebruiksaanwijzing en de toelatingsakte staat en ga na welke voorzorgsmaatregelen u moet nemen en welke beschermingsuitrusting vereist is.
 • Lees op het etiket, in de bijsluiter of op de verpakking de instructies die u moet volgen als er eerste hulp moet worden toegediend. Hou kinderen en andere personen tijdens het gebruik van een biocide uit de buurt tot zolang er een risico aanwezig is (product nog aan het drogen, moet nog nagespoeld worden, …).
 • Hou lokmiddelen zoals muizenkorrels, mierenlokdozen, … buiten het bereik van kinderen.
 • Scherm voedingswaren en dranken op een doeltreffende manier af van blootstelling aan het product.
 • Giet het product nooit over in een ander recipiënt.
 • Gebruik enkel de aangegeven hoeveelheden.
 • Berg het biocide, na gebruik, op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
 • Biociden moeten worden verwijderd volgens de instructies die op de verpakking staan of de afvalverwijderingsvoorschriften van de bevoegde overheid.

Contacteer onze experten voor meer informatie.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen