Terug Jobstudenten genieten extra bescherming

Jobstudenten genieten extra bescherming

- Gezonde werknemers | Gezonde werkomgeving | Ongevallen voorkomen | Beheersing van uw risico's | Wetgeving

Expert Hilde Vanacker

Directeur medische preventie

Welke maatregelen heeft u genomen op basis van uw risicoanalyse?

Jongeren tussen 15 en 18 jaar die vakantiewerk verrichten genieten extra bescherming. Bent u klaar om hen deze zomer aan het werk te zetten?

Extra bescherming voor jobstudenten - jobstudenten

De Codex voor Welzijn op het Werk legt in Boek X uit wat de voorwaarden zijn om als werkgever jongeren aan het werk te zetten.

De absolute basisvoorwaarde is dat werkgevers een risicoanalyse laten uitvoeren om alle risico’s voor de veiligheid, de lichamelijke en geestelijke gezondheid of de ontwikkeling van jongeren in kaart te brengen. Daarbij moeten ze in het bijzonder rekening houden met: risico’s ten gevolge van een gebrek aan ervaring, onbewust zijn van gevaar of ten gevolge van een onvoltooide ontwikkeling. De risicoanalyse moet jaarlijks hernieuwd worden, of gewijzigd naarmate de werkpost van de jongeren wijzigt. Op basis van de analyse moeten vervolgens de nodige preventiemaatregelen genomen worden, die ook moeten opgenomen worden in het globaal preventieplan.

Bij aanvang van hun tewerkstelling moeten de jongeren geïnformeerd worden over mogelijk risico’s waaraan zij zullen worden blootgesteld en de genomen preventiemaatregelen.

Verboden arbeid

Ongeacht het resultaat van de risicoanalyse is het verboden om jongeren arbeid te laten verrichten die als gevaarlijk wordt beschouwd. In de Codex zijn een aantal voorbeelden opgesomd. Het gaat over arbeid:

  • die jongeren lichamelijk of psychisch niet aankunnen;
  • waarbij ze blootgesteld worden aan CRM-stoffen. Dat zijn kankerverwekkende stoffen, stoffen die inwerken op het genetisch materiaal of die schadelijke gevolgen hebben voor het ongeboren kind tijdens zwangerschap.
  • waarbij ze aan ioniserende straling blootgesteld worden;
  • met verhoogd risico op arbeidsongevallen doordat ze onervaren zijn, nog niet veel inzicht hebben in veiligheid en onvoldoende opgeleid zijn
  • die jongeren blootstelt aan extreme koude of hitte, of aan lawaai of trillingen.

Gezondheidstoezicht

Extra bescherming voor jobstudenten - jobstudenten - afwashulp

De werkgever moet ook zorgen voor passend gezondheidstoezicht. Dat wil zeggen dat -18-jarigen, steeds voorafgaand aan hun tewerkstelling, een gezondheidsbeoordeling moeten ondergaan op kosten van de werkgever. Behalve dit bijzonder medisch toezicht, zijn ook de algemene regels van het gezondheidstoezicht van toepassing als deze jongeren blootgesteld worden aan gezondheidsrisico’s.  Jongeren krijgen dus hetzelfde medisch toezicht als de andere werknemers.

Contacteer onze experten voor vragen of leg hen uw uitdagingen voor.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen