null COVID-19 attestering brandveiligheid: aanpassing procedures en termijnen

COVID-19 attestering brandveiligheid: aanpassing procedures en termijnen

- Wetgeving | Corona

Aanpassingen voor ouderenvoorzieningen en ziekenhuizen

De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat voor sommige sectoren de termijnen en procedures voor de attestering inzake brandveiligheid aangepast worden. Dat is het geval voor ouderenvoorzieningen en ziekenhuizen. Voor kinderopvang en psychiatrische verzorgingstehuizen wijzigt niets.

Attestering brandveiligheid ouderenvoorzieningen

De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat voor sommige sectoren de termijnen en procedures voor de attestering inzake brandveiligheid aangepast worden.

Volgende termijnen zijn aangepast.

De maximale geldigheidsduur van attesten A en (opeenvolgende) attesten B wordt verlengd van 8 naar 9 jaar.
De volgende termijnen worden geschorst gedurende de periode van de civiele noodsituatie, namelijk van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020:

  • voor de uitreiking van de attesten;
  • voor het aanleveren van de brandpreventieverslagen;
  • voor de opmaak en advisering van het stappenplan.

Het gebrek aan brandveiligheidsattest leidt niet tot de onontvankelijkheid van erkenningsaanvragen die zijn ingediend in de periode van 20 maart 2020 tot en met 31 december 2020. 

  • In dat geval moet de voorziening het bewijs, dat ze aan de geldende brandveiligheidsreglementering voldoet, ten laatste op 31 maart 2021 bezorgen aan het agentschap Zorg en Gezondheid. 
  •  In de tussenliggende periode moeten alle noodzakelijke maatregelen genomen worden om de brandveiligheid in de voorziening maximaal te garanderen.

De geldigheidsduur van attesten A en B, die vervallen voor 1 januari 2021 wordt verlengd tot 31 maart 2021. Voor de attesten B geldt deze verlenging ook als de totale geldigheidsduur door die verlenging langer dan 9 jaar wordt. Voor attesten die werden verlengd tot 31 maart 2021 moet ten laatste op 30 september 2020 bij de burgemeester een aanvraag voor nieuw onderzoek ingediend worden. Tijdens de verlengde geldigheidsduur moeten alle noodzakelijke maatregelen genomen worden om de brandveiligheid in de voorziening maximaal te blijven garanderen.
Het einde van de overgangstermijn voor de groepen van assistentiewoningen (GAW) en de lokale dienstencentra wordt met een jaar uitgesteld; van 1 oktober 2020 naar 1 oktober 2021. Uiterlijk op 31 maart 2021 moet de aanvraag tot attestering bij de burgemeester gebeuren.

Attestering brandveiligheid ziekenhuizen

Volgende termijnen werden aangepast.

Bij een erkenningsaanvraag, ingediend In de periode van 20 maart 2020 tot en met 31 december 2020, vormt het ontbreken van een brandveiligheidsattest geen belemmering voor het verlenen van de erkenning of een verlenging van een bestaande erkenning. In dat geval moet het attest uiterlijk op 31 maart 2021 aan het agentschap Zorg en Gezondheid bezorgd worden. In de tussenliggende periode neemt de ziekenhuisbeheerder alle noodzakelijke maatregelen om de brandveiligheid maximaal te garanderen.
De termijn van 3 maanden, waarbinnen de burgemeester een attest moet afleveren, wordt geschorst gedurende de periode van de civiele noodsituatie, namelijk van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020.
Ook de eis dat attesten niet ouder mogen zijn dan 1 jaar wordt versoepeld. Daardoor worden ook brandveiligheidsattesten die dateren van 2019 aanvaard, voor aanvragen tot erkenning ingediend tot 31 maart 2021. 
Attesten die dateren van 2014 (ouder dan 6 jaar) worden aanvaard voor aanvragen van verlenging van de erkenning ingediend tot 31 maart 2021.

Contacteer onze experten voor extra informatie.