Terug Weet met welke (gevaarlijke) producten u werkt

Weet met welke (gevaarlijke) producten u werkt

- Risicoanalyse | Chemische agentia | Persoonlijke beschermingsmiddelen | Gevaarlijke stoffen

Expert Hilde De Raeve

Preventieadviseur arbeidsarts

Gebruik onze ChemDirector voor de risicobeoordeling

Werken met chemische agentia is niet altijd zonder gevaar. U weet het echter niet zolang de producten die gebruikt worden in uw onderneming niet in kaart zijn gebracht. Daarom is het nodig een inventaris op te stellen zodat u exact weet welke producten, waar en in welke omstandigheden in uw onderneming gebruikt worden. U kan hiervoor gebruikmaken van de onlinetool ChemDirector van IDEWE.

Er bestaan heel wat gevaarlijke stoffen die een gezondheids- of veiligheidsrisico kunnen vormen in uw onderneming. Afhankelijk van hun eigenschappen (giftig, irriterend, bijtend, allergeen, kankerverwekkend, mutageen, reprotoxisch), de manier waarop ze het lichaam binnendringen (via inademing, contact met de huid of ogen, inslikken) en de gebruikte hoeveelheid, kunnen zij in meer of mindere mate een negatieve invloed hebben op de gezondheid van uw werknemers. Daarnaast kunnen vluchtige chemische stoffen en brandbare stoffen leiden tot brand- en explosiegevaar in uw onderneming. Redenen genoeg om hiermee aan de slag te gaan. 

Producten met gevaarlijke eigenschappen

gevaarlijke producten

Op Wereldkankerdag, begin februari, werden we er opnieuw aan herinnerd dat er jaarlijks nog te veel Europeanen sterven aan de gevolgen van beroepsmatige blootstelling aan kankerverwekkende chemische agentia. In dat geval is de blootstelling aan lage hoeveelheden vaak al voldoende om na verloop van tijd kanker te triggeren. “Chemische agentia hoeven niet per se gevaarlijke producten te zijn”, zegt arbeidsarts Hilde De Raeve van IDEWE. “We kunnen beter spreken van producten met gevaarlijke eigenschappen. Dergelijke producten herkent u aan het etiket waarop de specifieke gevarensymbolen staan vermeld. Om er veilig mee te kunnen werken, is het noodzakelijk om de preventiemaatregelen toe te passen en de risico’s te minimaliseren.”

Wat zegt de wet?

In de Codex over het welzijn op het werk wordt een volledig boek (boek VI) gewijd aan het beheersen van de risico’s die gepaard gaan met chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia. De wetgever maakt hierin duidelijk dat de risicoanalyse, gebaseerd op een correcte inventaris van deze agentia, cruciaal is om de veiligheid en de gezondheid van werknemers te kunnen beschermen. 

Wat betekent dat concreet voor u als werkgever?

Dat u een goed aankoopbeleid moet organiseren waarbij:

  • zoveel mogelijk voorkomen wordt dat deze agentia aangekocht worden
  • gezocht wordt naar minder gevaarlijke alternatieven

Dat u de (rest)risico’s goed moet beheersen:

  • op basis van een up-to-date inventaris
  • met een risicoanalyse en bijkomende preventiemaatregelen
  • door het nemen van begeleidende organisatorische maatregelen

Dat u moet zorgen voor: 

  • collectieve beschermingsmiddelen
  • geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen
  • een goede identificatie van de producten (gevarensymbolen)
  • degelijke en permanente opleidingen van de gebruikers

“Een goede inventaris van de chemische agentia is niet alleen belangrijk op de werkvloer, ook tijdens de medische onderzoeken van werknemers is deze informatie noodzakelijk. Het laat de arbeidsarts toe de juiste biomonitoring in te bouwen om de blootstelling te evalueren of om te beslissen of zwangere vrouwen mogen verder werken met de chemische agentia.”, aldus Hilde De Raeve.

ChemDirector

chemdirector

Bedrijven kunnen voor het opmaken van hun risicoanalyse gebruikmaken van ChemDirector. ChemDirector is een onlinetool van IDEWE waarmee u op een eenvoudige manier chemische producten kan inventariseren en risico’s kan bepalen en ranken. Het legt de noodzakelijke basis om in uw onderneming veilig te met chemische agentia te kunnen werken.

Contacteer onze experten voor meer informatie.

Lees ook: 

Veilig omgaan met gevaarlijke producten

Lees meer over onze opleidingen: 

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen