Terug Procedure medische overmacht losgekoppeld van het re-integratietraject

Procedure medische overmacht losgekoppeld van het re-integratietraject

- Wetgeving | Re-integratie

Expert Godewina Mylle

Preventieadviseur-arbeidsarts

Voortaan ten vroegste na negen maanden ononderbroken arbeidsongeschiktheid

Op 18 november 2022 werd het aangepaste artikel 34 van de arbeidsovereenkomstenwet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, waardoor ook de nieuwe procedure met betrekking tot medische overmacht in voege kan gaan vanaf 28 november 2022. Die staat voortaan volledig los van de nieuwe re-integratiewetgeving die op 1 oktober 2022 van kracht werd.

Wanneer een werknemer wegens ziekte of ongeval definitief ongeschikt is voor zijn overeengekomen werk, kan aan de arbeidsovereenkomst een einde worden gesteld wegens medische overmacht. Voortaan kan dat echter pas als de werknemer minstens negen maanden onafgebroken en volledig arbeidsongeschikt is en er geen re-integratietraject loopt. De periode van negen maanden wordt onderbroken als de werknemer het werk hervat, maar loopt voor de wet gewoon door als binnen de eerste veertien dagen van deze werkhervatting opnieuw een volledige arbeidsongeschiktheid optreedt.

Nieuwe procedure

arts patient

Zowel werkgever als werknemer kunnen na die periode de procedure opstarten door een aangetekende brief te sturen naar de andere partij en naar IDEWE als externe dienst. “Dit is voor ons het signaal dat we de werknemer ten vroegste na tien kalenderdagen moeten uitnodigen voor een medisch onderzoek”, zegt Godewina Mylle, preventieadviseur arbeidsarts van IDEWE. “Het kreeg de naam ‘Vaststelling van de definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk (VDO)’ mee en moet de arbeidsarts in staat stellen om te bepalen of de persoon definitief ongeschikt is voor zijn overeengekomen werk of niet. De arbeidsarts heeft drie maanden de tijd om tot een beslissing te komen.”

Beoordeling: niet definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk

In dit geval eindigt de procedure meteen. De arbeidsarts moet zijn beoordeling in dat geval aangetekend bezorgen aan de werkgever en de werknemer. “Op dat ogenblik kan er dan een re-integratietraject opgestart worden, waarover u via deze link meer kan lezen. Dat gebeurt echter niet automatisch. Een andere mogelijkheid is dat er ten vroegste negen maanden later een nieuwe aanvraag voor definitieve ongeschiktheidsverklaring opgestart wordt. In die periode moet de werknemer opnieuw ononderbroken arbeidsongeschikt zijn geweest.”

Beoordeling: definitief arbeidsongeschikt voor het overeengekomen werk

Als de arbeidsarts deze beslissing aan de werknemer meedeelt, kan de werknemer meteen vragen om de mogelijkheden voor aangepast – of ander – werk te onderzoeken. De arbeidsarts moet dat verzoek schriftelijk vastleggen en bevindingen formuleren binnen de drie maand van het lopende onderzoek. Wil de werknemer dat niet, dan eindigt deze procedure en kan medische overmacht worden ingeroepen. Hij heeft weliswaar nog zeven kalenderdagen de tijd om op die beslissing terug te komen. Zijn wens om deze mogelijkheden alsnog te onderzoeken moet aangetekend verstuurd worden naar de arbeidsarts en de werkgever.

In dat geval krijgt de arbeidsarts dertig dagen de tijd om het onderzoek te voeren. Het aangepast of ander werk moet beantwoorden aan de gezondheidstoestand en de mogelijkheden van de werknemer. De arbeidsarts moet zijn bevindingen opnieuw aangetekend bezorgen aan zowel de werknemer als de werkgever. Elke beslissing van definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk moet ook bezorgd worden aan de adviserend arts.

De werknemer die niet akkoord gaat met de vaststelling van zijn definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk kan hiertegen beroep instellen.

Aangepast werk?

“Het is dan aan de werkgever om de concrete mogelijkheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken en/of aanpassingen aan de werkpost voor te stellen en op basis daarvan een re-integratieplan op te maken. Is dit niet mogelijk, dan maakt hij daarover een goed gemotiveerd verslag op, dat kan dan leiden tot medische overmacht. Dat kan ook als het re-integratieplan opgesteld door de werkgever, door de werknemer wordt geweigerd.”

Lees ons dossier over ziekteverzuim en re-integratie.

Herbekijk ons webinar over RIT 2.0

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen