Terug Vraag advies over de preventiemaatregelen bij lasopleidingen

Vraag advies over de preventiemaatregelen bij lasopleidingen

- Chemische agentia | Gevaarlijke stoffen

Expert An Devriendt

Preventieadviseur arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne

Vaak ontbreken in scholen collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen

In scholen waar praktijklessen lassen gegeven worden, zijn de praktijklokalen vaak ondergebracht in oudere gebouwen waar onvoldoende maatregelen getroffen zijn om de blootstelling aan lasrook te beheersen. Om de blootstelling aan lasrook voor zowel leerkrachten als leerlingen beter te beheersen en gezondheidsschade te voorkomen, is het nemen van gepaste collectieve en persoonlijke preventiemaatregelen noodzakelijk. Hiervoor is het aangewezen om het advies in te winnen van een arbeidshygiënist.

Contacteer onze experten via je regionaal IDEWE-kantoor.

lassen

Het inademen van lasrook kan zowel gezondheidsschade op korte termijn als op lange termijn veroorzaken. Van een tijdelijke vermindering van de longfunctie en metaaldampkoorts tot chronische aandoeningen van de luchtwegen, neurologische effecten en longkanker. Lasrook is internationaal geclassificeerd als een Groep 1-carcinogeen. Dat wil zeggen dat het wordt gezien als een duidelijke oorzaak van kanker bij mensen die aan lasrook worden blootgesteld. Het is bijgevolg nodig om voldoende collectieve en individuele beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen om te vermijden dat leerlingen of leerkrachten in een lasatelier of een metaalwerkplaats lasrook zouden inademen. Onze arbeidshygiënisten merken echter dat in veel technische en beroepsscholen   onvoldoende preventiemaatregelen genomen worden in de praktijklokalen om de blootstelling aan lasrook te beheersen.

Nood aan verbetering

“Het gaat in eerste instantie over het ontbreken van een risicoanalyse en vervolgens over het onvoldoende aanwezig zijn van collectieve maatregelen, zoals ventilatie en afzuiging in het leslokaal waar gelast wordt”, zegt An Devriendt, preventieadviseur arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne bij IDEWE. “We merken dat er nood is aan verbetering. In de scholen die ons om advies vragen of waar we een risicoanalyse opstellen en metingen uitvoeren, stellen we vaak vast dat de blootstelling aan lasrook niet voldoende beheerst is. De persoonlijke beschermingsmiddelen die voorhanden zijn, zoals adembescherming, zijn vaak ontoereikend. Er wordt bijvoorbeeld weinig of geen gebruik gemaakt van een laskap bestaande uit een met motor aangedreven luchtzuiverende adembescherming en automatisch verkleurend glas.”

Ook bij de bouw van nieuwe lokalen wordt nog te weinig advies gevraagd en te weinig geïnvesteerd in collectieve beschermingsmiddelen. De kennis en de financiële middelen ontbreken dikwijls om de juiste maatregelen te treffen

“Het ontbreken van de juiste beschermingsmiddelen vormt niet alleen een gezondheidsrisico voor leerlingen en leerkrachten, het zorgt er ook voor dat leerlingen er niet mee leren werken. De kans bestaat bijgevolg dat ze er later op de werkvloer ook niet meteen een prioriteit zullen van maken.”

Hoe kan IDEWE helpen?

Veilige werk- en lesomstandigheden beginnen bij een juiste inschatting van de risico’s in functie van de activiteiten en de lesruimtes. De experts van IDEWE kunnen daarbij helpen. 

  • Door een risicoanalyse uit te voeren.
  • Door advies te geven op basis van een plaatsbezoek.
  • Door indien nodig, op basis van de risicoanalyse een meetplan op te stellen en uit te voeren om de blootstelling aan lasrook te evalueren.

Hoe dan ook maken we na een bezoek een verslag met onze bevindingen en een plan van aanpak. Als scholen aangeven dat ze willen investeren of verbouwplannen hebben, dan nemen we dat mee in ons advies.

Contacteer onze experten via je regionaal IDEWE-kantoor.

Lees ook:

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen