Terug Nieuw KB over re-integratie responsabiliseert alle partijen

Nieuw KB over re-integratie responsabiliseert alle partijen

- Re-integratie

Expert Godewina Mylle

Preventieadviseur-arbeidsarts

Ontslag om medische redenen wordt volledig losgekoppeld van het re-integratietraject

Vanaf 1 oktober 2022 is een nieuw koninklijk besluit van kracht dat de re-integratie van langdurig zieke werknemers regelt. “De nieuwe procedure moet ervoor zorgen dat er sneller en efficiënter actie wordt genomen om mensen opnieuw aan het werk te krijgen, in functies die aangepast zijn aan hun mogelijkheden”, aldus preventieadviseur-arbeidsarts Godewina Mylle van IDEWE. 

Het nieuwe KB tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft komt  er na een grondige evaluatie van het re-integratietraject (RIT) dat sinds 2016 van kracht is. “Een van de belangrijkste wijzigingen is de loskoppeling van de definitieve medische overmacht van het RIT”, aldus Godewina Mylle. “Voortaan zal een RIT enkel nog betrekking hebben op de inspanningen om langdurig zieken opnieuw aan het werk te helpen.”

Kortere termijnen

arbeidsarts

“Voor de werkgever zal het al na 3, in plaats van 4, maanden arbeidsongeschiktheid opgestart kunnen worden. De werknemer kan het onmiddellijk aanvragen. De ambitie was immers om alle partijen te responsabiliseren, om sneller en efficiënter te kunnen handelen. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat hoe sneller dergelijk traject kan worden opgestart, hoe groter de kans is dat de re-integratie ook een succes zal worden.” 

“Ook volgens het ‘oude’ KB werd de werkgever verondersteld om de arbeidsarts op de hoogte te brengen van iedere werknemer die 4 weken arbeidsongeschikt is. De nieuwe regelgeving, of RIT 2.0, zoals er wordt naar verwezen, neemt die maatregel over maar koppelt daar meteen ook een opdracht aan. De arbeidsarts moet de werknemer voortaan zo snel mogelijk informeren over de mogelijkheid dat hij vrijblijvend, zelfs zonder dat zijn werkgever dat weet, een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting kan aanvragen. Bij die gelegenheid kunnen arbeidsartsen meteen ook de info over het re-integratietraject bezorgen, zodat tijdig een traject kan worden opgestart.”

De instroom in het re-integratietraject

Voortaan zullen slechts 3 partijen de procedure bij de arbeidsarts kunnen introduceren:

  • de werknemer,
  • de werkgever,
  • de behandelend arts.

De adviserend arts van de mutualiteit hoort daar niet meer bij al blijven ze betrokken bij de procedure. Arbeidsartsen moeten hen immers op de hoogte houden van hun bevindingen. Bovendien zullen zij via de terug-naar-werkcoördinatoren arbeidsongeschikte personen mee kunnen aanzetten om het traject aan te vatten. De terug-naar-werkcoördinator is een nieuwe functie die recent door de nieuwe wet voor de mutualiteiten in het leven werd geroepen om mensen te ondersteunen in hun hertewerkstelling. 

De beoordeling door de arbeidsarts

aanpassing

Tot nog toe kon de arbeidsarts 5 mogelijke beslissingen nemen, die worden herleid tot 3 beslissingen. Ze krijgen daar 49 kalenderdagen de tijd voor.

A.    De werknemer is tijdelijk ongeschikt voor het overeengekomen werk, met de mogelijkheid om, in afwachting van herstel, aangepast werk te verrichten.
B.    De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk uit te voeren, met de mogelijkheid om aangepast werk uit te voeren.
C.    Het is te vroeg om een beslissing te nemen en het traject wordt voorlopig afgesloten. Tenzij de arbeidsarts daar anders over oordeelt, kan een nieuw traject opgestart worden ten vroegste 3 maanden na deze beslissing. 

“In geval van een A- of een B-beslissing moeten arbeidsartsen ook duidelijke adviezen geven voor aangepast of ander werk. Ze moeten daarbij vertrekken van de mogelijkheden die de werknemer nog heeft en moeten zich hierbij niet beperken tot de context van de huidige werkgever. Op voorwaarde dat de werknemer hen daartoe expliciet de toelating heeft, kunnen ze daarvoor overleggen met bijvoorbeeld de behandelende arts, de terug-naar-werkcoördinatoren, de adviserende arts, andere preventieadviseurs en alle partijen die ze daarbij nuttig achten. Als de werknemer die toelating niet geeft, kunnen arbeidsartsen geen gemotiveerde beslissing nemen en zit er niets anders op dan het traject af te sluiten.”

Motivatie door de werkgever of re-integratieplan

Na de beslissing van de arbeidsarts ligt de bal in het kamp van de werkgever. Binnen de 63 kalenderdagen (i.p.v. 50 werkdagen) voor beslissing A en 6 maanden (i.p.v. 12 maanden) voor beslissing B moet de werkgever ruim overleg plegen met iedereen die kan bijdragen tot de re-integratie. “Daarna kan de werkgever ofwel een re-integratieplan opmaken ofwel een gemotiveerd verslag schrijven omdat hij of zij vindt dat er geen aangepast werk mogelijk is. Daarbij moet ook aangetoond worden dat de mogelijkheden om dat te organiseren wel degelijk ernstig werd overwogen en dat ook rekening werd gehouden met de maatregelen voor aangepaste tewerkstelling en met het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap.” 

Opvolging van het re-integratietraject

In het geval de werkgever wel aangepast werk kan organiseren en bijgevolg een re-integratieplan voorstelt, kan de werknemer nog altijd weigeren. Die heeft daar i.p.v. 5 dagen nu 14 kalenderdagen voor. Bij een weigering van de werknemer eindigt het traject. Bij een aanvaarding wordt hij of zij vervolgens opgevolgd door de arbeidsarts. 

Ontslag om medische redenen

Iemand ontslaan om medische redenen kan sinds 28 november 2022 niet meer gebeuren via een re-integratietraject. Er werd een nieuwe procedure in het leven geroepen die volledig losstaat van het RIT en die pas kan aangevraagd worden na een arbeidsongeschiktheid van minstens 9 maanden

Lees via deze link het artikel dat we over de procedure medische overmacht hebben geschreven.

Op 6 oktober 2022 organiseerde IDEWE een webinar over het nieuwe KB re-integratie (RIT 2.0). 
Herbekijk het webinar

Lees ons dossier over ziekteverzuim en re-integratie.


Leer hoe u duurzame re-integratie stimuleert:

Blijf altijd op de hoogte: schrijf je in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen