Veel gestelde vragen over sneltesten

Bekijk ook onze veelgestelde vragen over de coronavaccinatie

 

Herbekijk hier het webinar over sneltesten

Wat weten we over zelftesten?

Vanaf 4 april 2021 mogen apotheken zelftests verkopen. Bij afgifte moet de apotheker de nodige instructies geven om de test correct uit te voeren en de resultaten op te volgen. 

Het FAGG waarschuwt dat het resultaat van een zelftest niet altijd eenvoudig te interpreteren is en dat een zelftest niet altijd betrouwbaar is. Zelftests kunnen bovendien een vals gevoel van veiligheid geven en daardoor de verspreiding van het virus in de hand werken. Voor meer informatie en de lijst van goedgekeurde testen: website FAGG

Ongeacht het testresultaat moeten de algemeen geldende voorzorgsmaatregelen verder gerespecteerd worden.

Terug naar boven


Mag een werkgever sneltesten uitvoeren?

Nee, sneltesten met een diepe neus-(keel)wisser zijn een medische handeling. Dat betekent dat dit moet gebeuren door een arts of verpleegkundige. Sneltesten op andere stalen, bijvoorbeeld speeksel of uitgeademde lucht, zullen in de toekomst op de markt komen en bieden wel perspectief om als zelftest te gebruiken. Ook zo’n test mag een werkgever niet afnemen. De werknemer kan dit dan zelf doen op vrijwillige basis.

Lees meer over het standpunt van de FOD WASO over het gebruik van sneltesten in ondernemingen waar telewerk onmogelijk is.


Wat is de rol van de arbeidsarts bij de inzet van sneltesten in mijn bedrijf?

De zelftesten kunnen alleen op indicatie en binnen een teststrategie bepaald door de arbeidsarts ingezet worden. De arbeidsarts coördineert. Lees de volledige aanpak in ons nieuwsbericht.

Terug naar boven


Kunnen werknemers verplicht worden tot een sneltest?

Nee, dit gebeurt op vrijwillige basis. Een werkgever kan wel sensibiliseren, maar het moet de vrije keuze blijven van een werknemer.

Terug naar boven


Wanneer kan ik sneltesten in mijn organisatie inzetten?

Sneltesten kunnen ingezet worden in drie situaties. Het is aan de preventieadviseur-arbeidsarts om te oordelen of het gebruik zinvol is.

  1. Clusterbeheer - Testen kunnen tijdens een bepaalde tijd worden ingezet om in de onderneming een (dreigende) uitbraak onder controle te houden en in te perken. De termijn wordt bepaald in functie van het aantal nieuw vastgestelde besmettingen.
  2. Op basis van risico-inschatting - Buiten het kader van het clusterbeheer, en dus zonder aanwijzingen van een actuele uitbraak, kan de arbeidsarts oordelen dat het gebruik van sneltests zinvol is om de virusverspreiding te beperken, en de gezondheid van werknemers en de continuiteit van uw organisatie te beschermen. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat er in het verleden al clusters werden vastgesteld, omdat het onmogelijk is om contacten op het werk te beperken of omdat er in de regio een verhoogde viruscirculatie werd vastgesteld.
  3. Op last van de arts-sociaal inspecteur - Bij zeer ernstige inbreuken tegen de naleving van de preventieve maatregelen kan de arts-sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het werk van de FOD WASO de preventieadviseur-arbeidsarts ook verzoeken om repetitieve tests te voorzien. Dit zal altijd gepaard gaan met correctieve maatregelen.
    Lees hierover meer in het nieuwsbericht.

Terug naar boven


Waar kan ik sneltesten kopen? En waar worden ze bezorgd?

De overheid stelt sneltesten ter beschikking om werknemers die niet kunnen telewerken onder voorwaarden preventief te screenen. Na een risicoanalyse of in het kader van clusterbeheer kan de arbeidsarts de testen aanvragen. De sneltesten worden geleverd aan de arbeidsarts.

Contacteer uw regionaal kantoor voor meer informatie. We evalueren samen met u of uw organisatie momenteel in aanmerking komt om deze sneltesten uit te voeren. Er wordt met verschillende factoren rekening gehouden zoals het voorkomen van clusters, de regionale viruscirculatie en de specifieke werkomstandigheden.

Terug naar boven


Sneltesten kunnen onder andere ingezet worden bij clusterbeheer. Wat is een cluster?

Zijn er 2 of meer besmettingen binnen een periode van 14 dagen die mogelijk een verband hebben met elkaar en waarvan de infectiebron vermoedelijk op het werk ligt? Dan spreken we van een cluster. In dat geval kan er beslist worden om breed te screenen om zo een verdere uitbreiding van de cluster te vermijden.

Terug naar boven


Zijn sneltesten verplicht voor mijn werknemers bij clusterbeheer?

Nee, het laten uitvoeren van een sneltest is altijd vrijwillig. U kunt uw werknemers hiervoor wel sensibiliseren. Als een cluster zich uitbreidt en het aantal positieve gevallen aanzienlijk is, verspreidt het virus zich snel op de werkplek. Alle werknemers van deze werkplek moeten dan voor 10 dagen in quarantaine om de verdere overdracht te stoppen en de cluster te controleren. In de praktijk is het mogelijk dat de werkplek moet sluiten. De verspreiding van het SARS-CoV-2-virus is heel waarschijnlijk als er 4 of meer positieve werknemers zijn met een link naar de werkplek of als meer dan een kwart van de werknemers positief is op kleinere werkplekken.

Terug naar boven


Hoe snel wordt er getest bij clusterbeheer en bij het periodiek preventief screenen?

Dat hangt af van de indicatie. Breed screenen bij een cluster moet snel kunnen gebeuren na vaststelling van de cluster om de verdere verspreiding te voorkomen. Deze indicatie krijgt voorrang. Bij het periodiek preventief screenen hangt de procesduur af van verschillende factoren: het resultaat van het risk assessment en dus de prioritisering van de nood aan testen, de levering van de sneltesten, de capaciteit om testen uit te voeren …

Terug naar boven


Stel dat er een cluster is in mijn onderneming en er zijn nog geen sneltesten beschikbaar. Kunnen deze dan snel geleverd worden?

Als externe dienst hebben we een basisvoorraad sneltesten die we snel kunnen inzetten bij clusters.

Terug naar boven


Hoeveel betaal ik voor de sneltesten?

De sneltest zelf is gratis, de afname ervan niet. De tijd voor afname van de stalen, het uitvoeren van de testen en de registratie van de testresultaten rekenen we aan in preventie-eenheden of euro voor A,B, C+ bedrijven of volgens de wettelijke minimumtarieven van externe preventiediensten bij kleinere bedrijven.

Terug naar boven


Hoeveel sneltesten zijn er in voorraad?

De federale overheid stelt 500.000 sneltesten gratis ter beschikking. Na de bestelling belooft men om deze binnen een termijn van 48 uur te leveren aan de externe dienst. Als deze gratis sneltesten op zijn, zullen we nog sneltesten inzetten waar nodig die € 8 per stuk kosten. Daarnaast rekenen we nog de tijd voor afname van de stalen, het uitvoeren van de testen en de registratie van de testresultaten aan. Voor A,B, C+ bedrijven gebeurt dit in preventie-eenheden of euro, voor kleinere bedrijven volgens de wettelijke minimumtarieven.

Terug naar boven


Hoe snel beschikt IDEWE over snelle antigeentesten?

Als externe dienst hebben we een basisvoorraad sneltesten die we snel kunnen inzetten bij clusters. De federale overheid stelt 500.000 sneltesten gratis ter beschikking. Na bestelling belooft men om deze binnen een termijn van 48 uur te leveren aan de externe dienst.

Terug naar boven


Stel dat er algemeen een sterke stijging van het aantal besmettingen is in bedrijven. Beschikt IDEWE over voldoende geschoold medisch personeel om deze sneltesten uit te voeren?

De sneltesten die de federale overheid vandaag gratis beschikbaar stelt, vragen een medische handeling. Dit is een beperkende factor, maar we stellen prioriteiten. Zo moet er bij een cluster snel breed gescreend worden om de verdere verspreiding te voorkomen. Deze testindicatie krijgt voorrang. Bij het periodiek preventief screenen zal de organisatie afhangen van verschillende factoren: het resultaat van het risk assessment en dus de prioritisering van de nood aan testen, de levering van de sneltesten, de capaciteit om testen uit te voeren … Zelftesten, op indicatie en onder supervisie van de arbeidsarts, zouden in de toekomst de capaciteit sterk kunnen laten toenemen.

Terug naar boven


Hoeveel sneltesten kan IDEWE uitvoeren?

We kunnen 10 testen per uur uitvoeren. Naast de afname van de stalen en de uitvoering is ook het correct aflezen en de registratie van de test nodig.

Terug naar boven


Kan ik als werkgever preventief sneltesten aanvragen aan mijn arbeidsarts of mag dit alleen als ik ze effectief gebruik?

U kunt dit alleen op indicatie en na het uitvoeren van een risk assessment. Blijkt uit dit assessment dat er nood is aan snelle antigeentesten? Dan zal de arbeidsarts de sneltesten bestellen. Alleen de arbeidsarts kan zo’n testen bestellen.

Terug naar boven


Neem ik voor een risk assessment zelf contact op met mijn externe dienst?

Denkt u dat preventief screenen in uw onderneming of een afdeling zinvol is omdat telewerk onmogelijk is en nauwe contacten dus niet vermeden kunnen worden? Contacteer dan uw regionaal kantoor. We voeren het risk assessment uit op basis van verschillende factoren, zoals sector, regionale incidentie, werkomstandigheden ... We vragen u om de werkomstandigheden te evalueren in deze risk assessment. Op basis van dit assessment oordelen we of preventief screenen nu aangewezen is in uw onderneming. Daarnaast geven we ook adviezen om bijkomende preventieve maatregelen te nemen.

Terug naar boven


Zijn sneltesten nog zinvol als mijn werknemers gevaccineerd zijn?

Vanaf 14 dagen na de eerste vaccinatie is het gebruik van de minder gevoelige sneltesten minder zinvol.

Terug naar boven


Kunnen ook werknemers die gewoonlijk niet in België verblijven en hier tijdelijk werkzaam zijn, getest worden met een snelle antigeentest?

Ook deze werknemers kunnen getest worden. Om een positieve test te kunnen registreren, is er wel een BIS-nummer nodig.

Terug naar boven


Hoe betrouwbaar zijn snel- en zelftesten ten opzichte van een PCR-test?

De betrouwbaarheid verschilt van test tot test en is afhankelijk van wie de test uitvoert. De kans op valsnegatieve of valspositieve resultaten is bijvoorbeeld hoger bij zelftesten. Het tijdstip van aflezen is ook belangrijk om valspositieve resultaten bij te lang wachten te vermijden. De cassettes zijn ook temperatuurgevoelig. Blootstelling aan temperaturen boven 37°C vermindert bijvoorbeeld sterk de betrouwbaarheid.
Testresultaten van een snelle antigeentest en zeker een zelftest moeten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden en indien nodig bevestigd worden met een PCR-test. Idealiter moet de gevoeligheid van een snelle antigeentest ten opzichte van de PCR-test minstens 95% zijn bij personen met een hoge virale lading. In de lijst met aanbevolen testen door FAGG houdt men alleen rekening met de gerapporteerde sensitiviteit. Deze drempelwaardes moeten het best bevestigd worden door onafhankelijke evaluaties.

Terug naar boven


Tot wanneer zijn de snelle antigeentesten gratis beschikbaar?

De federale overheid stelt sneltesten gratis ter beschikking tot 1/5/2021 of zolang de voorraad strekt. Of de federale overheid daarna nog sneltesten beschikbaar stelt, is niet duidelijk. We beschikken ook zelf over snelle antigeentesten. Deze kosten € 8 per stuk.

Terug naar boven


De sneltest is positief. Waarom kan de arbeidsarts dan nog beslissen om een PCR-test uit te voeren?

Dit gebeurt om een eventueel valspositief testresultaat uit te sluiten.

Terug naar boven