Deze online gids is een leidraad voor u als werkgever of interne/externe preventieadviseur. U kunt hem gebruiken tijdens deze crisis, maar ook bij de door- of heropstart van uw bedrijf als u door de crisis uw activiteiten al dan niet gedeeltelijk hebt moeten terugschroeven.

Aarzel ook niet om onze coronapagina’s door te nemen voor verdere informatie.

Hoe garandeert u op een veilige manier de continuïteit en de heropstart van uw bedrijfsactiviteiten?

Conformiteit met coronarichtlijnen van de overheid

Ondernemingen die de continuïteit van hun activiteiten willen veiligstellen, moeten het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, naleven.

U kunt hier de richtlijnen van de federale overheid raadplegen en aan de hand van een zelfcontrolelijst van de dienst Toezicht Welzijn op het Werk checken of uw coronamaatregelen conform zijn met de regelgeving. Allereerst moeten de basisregels nageleefd worden.

Om u op weg te helpen zetten we alle mogelijke social distancing-maatregelen op bedrijfsniveau  (PDF) op een rijtje.

Meer informatie nodig? Neem een kijkje op deze websites:

Terug naar boven

 

Analyse van de risico’s van kritieke taken

Bij het nemen van maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus op de werkvloer is het mogelijk dat er nieuwe veiligheidsrisico’s ontstaan. We moeten dus op zoek gaan naar deze nieuwe risico’s die ontstaan zijn door de gewijzigde situaties, andere werkmethodes, verminderde bezetting, herinrichting van werkplaatsen, creëren of afsluiten van doorgangen en uitgangen … We focussen daarvoor op de bestaande eerstelijnsrisicoanalyses. We actualiseren de risicoanalyse en koppelen terug naar de conformiteit met de coronarichtlijnen om te checken of er door het invoeren van maatregelen voor de nieuwe veiligheidsrisico’s geen nieuwe coronaovertredingen ontstaan.
Neem de volgende stappen op basis van uw bestaande risicoanalyse:

Terug naar boven

 

Infectiepreventie, hygiëne en schoonmaak

Handhygiëne, hoest- en nieshygiëne en omgevingshygiëne zijn cruciaal om de richtlijnen van de dienst Toezicht Welzijn op het Werk na te leven en de verspreiding van het coronavirus te stoppen. In een gezondheidscrisis, zoals de coronacrisis, moeten we de voorgeschreven instructies dus zeer strikt naleven en rekening houden met extra maatregelen.

Ontdek hier onze ondersteuningsmaterialen. U vindt er ook instructiefilmpjes over beschermingsmiddelen.

Meer informatie nodig over hygiëne en schoonmaak? Check hier de aandachtspunten om veilig en efficiënt te werken. Daarnaast hebben we voor u een overzicht van alle persoonlijke beschermingsmiddelen (pdf).

Terug naar boven

 

Gezondheidstoezicht

Door maximaal gebruik te maken van teleconsultaties geven we werknemers de kans om de verpleegkundigen en artsen van IDEWE op een veilige en kwaliteitsvolle manier te raadplegen. Zo vermijden we dat straks sluimerende medische of psychosociale bezorgdheden het moeilijker maken om efficiënt herop te starten of verder te werken. Bij de herziening na ziekte (al of niet bij een vermoedelijke of bevestigde coronavirusbesmetting) is een belangrijke taak voor de arbeidsarts weggelegd.

Meer informatie over onze beschikbaarheden en bereikbaarheden vindt u hier.

Terug naar boven

 

Psychosociale aspecten

Bij de terugkeer naar het werk kunnen werknemers verschillende drempels ervaren: angst voor de fysieke veiligheid, angst voor de veranderde jobinhoud, stress over een gewijzigd team, vermoeidheid door de ervaren chronische stress tijdens de coronacrisis ... Er kunnen ook nieuwe vormen van conflict ontstaan door veranderde waarden, andere ideeën, een lange tijd online communiceren met elkaar. Zorg ervoor dat werknemers weten bij wie ze terechtkunnen met hun vragen, bijv. bij HR-collega’s, leidinggevenden, de vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten.

Werknemers die het moeilijk hebben kunnen telefonisch contact opnemen met een regionaal IDEWE-kantoor om een afspraak met een preventieadviseur psychosociale aspecten vast te leggen. U kunt ook permanentietijd ter plaatse in uw organisatie vragen voor reboardinggesprekken voor uw werknemers met de preventieadviseur psychosociale aspecten.

Daarnaast bieden we de volledige welzijns- en gezondheidszorg een uitgebreid aanbod aan eerstelijnsondersteunende maatregelen aan. Zo kunnen uw werknemers deelnemen aan een online training rond veerkracht en stresspreventie tijdens corona of rond gezond (de)connecteren.
Ontdek hier ons volledig aanbod. Ook op teamniveau kunnen onze preventieadviseurs een begeleiding voorzien over het opnieuw connecteren als team (Reconnect), over de veerkracht van het team (Reload) of over de hernieuwde teamwerking (Team reset). Onze preventieadviseurs ondersteunen uw leidinggevenden in een supervisie over hoe ze opnieuw connecteren met het team.

Terug naar boven

 

Eerste hulp en intern noodplan

Organisaties zullen maatregelen moeten nemen om met bijvoorbeeld verminderde bezetting, besmettingsgevaar, … de eerstehulpverlening en de interne noodplannen (pdf) te kunnen waarborgen.

Enkele aandachtspunten voor uw intern noodplan:

 • Check of alle noodzakelijke functies nog voldoende op de werkplaats aanwezig zijn en actualiseer hun actiekaarten: hulpverleners, brandbestrijdingsdienst, evacuatieverantwoordelijken, verantwoordelijken verzamelplaats …
 • Zorg dat het branddetectiesysteem altijd volledig operationeel is.
 • Zijn de keuringsattesten nog geldig?
 • Houd de evacuatiewegen vrij van (nieuwe) obstakels en controleer de nooduitgangen.
 • Check of de compartimentering niet in het gedrang komt door bijvoorbeeld deuren die men in open stand blokkeert in functie van voldoende ventilatie.

Terug naar boven

 

Telewerk regelen

Als werkgever staat u in voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. Vanuit die rol moet u thuiswerk op een goede manier regelen zodat de betrokkenen duidelijk weten onder welke voorwaarden dat gebeurt en waaraan ze zich moeten houden. U vindt op onze telewerk-website alle nodige informatie.

Nu telewerken voor veel meer werknemers dan voor de pandemie een dagelijkse realiteit is, is het niet verwonderlijk dat ook thuiswerkers het slachtoffer worden van een ongeval. De arbeidsongevallenwet geldt dus ook voor hen, maar dat betekent niet dat elk ongeval zomaar een arbeidsgeval is. Meer informatie kunt u hier lezen.

Terug naar boven

 


Andere specifieke acties rond preventie en bescherming op het werk

We moeten beducht zijn voor een hoger aantal arbeidsongevallen. De abnormale omstandigheden vergroten het risico op ongevallen, denk maar aan de hervatting van de activiteiten na de lockdown of na een periode van lage activiteit, de routineonderbreking, de onderbezetting of werknemers die niet hun gewone taken doen. Het is aan het management en de preventieadviseur om zich hier goed op voor te bereiden. De checklist (pdf) die de verschillende bedrijfselementen (mens, uitrusting, omgeving, product en organisatie) omvat, is hierbij een waardevolle hulp.

Tijdens de door- of heropstart van bedrijven zijn er ook een aantal specifieke bedrijfselementen die verhoogde waakzaamheid vereisen. We denken hierbij aan volgende onderwerpen:

 • Risicoanalyse corona: een uitgebreide checklist van de overheid.
   
 • Keuringen: door de coronacrisis zijn een aantal verplichte keuringen misschien niet uitgevoerd kunnen worden. In het kader van de exitstrategie zijn er dan ook maatregelen opgelegd om de keuringen op een normaal tempo en in veilige omstandigheden te laten plaatsvinden.
   
 • Sanitaire installaties, procesinstallaties, koeltorens en andere watervoerende installaties waarin grote volumes water aanwezig zijn, vormen wel vaak een ideaal biotoop voor de ontwikkeling van de legionellabacterie in het water. Meer informatie om uw installatie veilig op te starten vindt u hier.
   
 • Sanitaire ruimten moeten uiteraard extra aandacht krijgen tijdens deze coronapandemie. 
   
 • Steeds meer bedrijven pikken de draad weer op en zijn terug aan de slag gegaan. Dit brengt natuurlijk heel wat vragen en bezorgdheden met zich mee. Op het vlak van levensmiddelenhygiëne zijn er ook heel wat punten die opgevolgd moeten worden. Denk maar aan de hygiëne in uw bedrijfsrestaurant, refter of koffiecorner. Op onze website vindt u alvast heel wat tips om de voedselveiligheid correct toe te passen.
   
 • Mond-neusmaskers dragen is één van de maatregelen om de overdracht van het coronavirus te vermijden. Social distancing en hand- en nieshygiëne blijven nog altijd de belangrijkste preventieve maatregelen. Maar wanneer het niet mogelijk is om de afstand te bewaren, wordt een mond-neusmasker aangeraden. Meer info over het correcte gebruik van mond-neusmaskers vindt u op onze website:
 • Bent u horeca-uitbater en start u uw zaak opnieuw op? Lees in ons nieuwsbericht hoe u dit veilig doet.
 • Om derden (bezoekers, klanten …) de specifieke bedrijfsrichtlijnen te laten volgen, moeten er ook instructies aanwezig zijn die deze derden duidelijk maken wat van hen verwacht wordt. De belangrijkste instructies worden voor u hier (pdf) samengevat. Omdat deze instructies aanvullend zijn op de algemene veiligheidsinstructies voor derden, maakt het niet uit of deze derden slechts kortstondig dan wel langdurig aanwezig zijn op het bedrijfsterrein. 

Dit is een niet-limitatieve lijst die in functie van de behoefte verder aangevuld kan worden.

Terug naar boven

 

Contactonderzoek bij coronabesmetting en quarantaineregels

Meer informatie hebben we hier voor u gebundeld. Check ook onze handige informatiefiches op deze pagina!

Wilt u een besmetting van een werknemer in uw organisatie of collectiviteit melden?
Vul hier het meldingsformulier contactonderzoek in.

Terug naar boven
 

 

Vaccinatie

De taskforce vaccinatie van de federale overheid heeft het een faseplan voor vaccinatie vastgelegd. Of deze timing kan aangehouden worden hangt van veel factoren af: de goedkeuring, beschikbaarheid en distributie van vaccins, de inrichting en operationalisering van vaccinatiecentra …

De medische teams van IDEWE vaccineren de zorgprofessionals. Werknemers uit andere sectoren worden momenteel via vaccinatiecentra gevaccineerd.

Terug naar boven

 

Sneltesten/zelftesten

Sneltesten met een diepe neus-(keel)wisser zijn een medische handeling. Dat betekent dat dit moet gebeuren door een arts of verpleegkundige. Sneltesten op andere stalen, bijvoorbeeld speeksel of uitgeademde lucht, zullen in de toekomst op de markt komen en bieden perspectief om als zelftest te gebruiken. Ook zo’n test mag een werkgever niet zelf afnemen, de werknemer kan dit dan zelf doen op vrijwillige basis.

Lees meer over het standpunt van de FOD WASO over het gebruik van sneltesten in ondernemingen waar telewerk onmogelijk is.

Werknemers kunnen niet verplicht worden tot een sneltest, dit gebeurt op vrijwillige basis. Een werkgever kan wel sensibiliseren, maar het moet de vrije keuze blijven van een werknemer.

Sneltesten kunnen ingezet worden in drie situaties. Het is aan de preventieadviseur-arbeidsarts om te oordelen of het gebruik zinvol is.

 1. Clusterbeheer - Testen kunnen tijdens een bepaalde tijd worden ingezet om in de onderneming een (dreigende) uitbraak onder controle te houden en in te perken. De termijn wordt bepaald in functie van het aantal nieuw vastgestelde besmettingen.
 2. Op basis van risico-inschatting - Buiten het kader van het clusterbeheer, en dus zonder aanwijzingen van een actuele uitbraak, kan de arbeidsarts oordelen dat het gebruik van sneltesten zinvol is om de virusverspreiding te beperken, en de gezondheid van werknemers en de continuïteit van uw organisatie te beschermen. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat er in het verleden al clusters werden vastgesteld, omdat het onmogelijk is om contacten op het werk te beperken of omdat er in de regio een verhoogde viruscirculatie werd vastgesteld.
 3. Op last van de arts-sociaal inspecteur - Bij zeer ernstige inbreuken tegen de naleving van de preventieve maatregelen kan de arts-sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het werk van de FOD WASO de preventieadviseur-arbeidsarts ook verzoeken om repetitieve tests te voorzien. Dit zal altijd gepaard gaan met correctieve maatregelen.

Lees hierover meer in het nieuwsbericht

Terug naar boven
 

 

Ventilatie

De basisregels om de COVID-19-besmetting in te dijken gelden uiteraard ook op de arbeidsplaats. In elke organisatie moeten echter ook specifieke maatregelen genomen worden die onder meer het veilig gebruik van luchtbehandeling- en aircosystemen regelen.

Onder normale omstandigheden, met voldoende verluchting, wordt het risico klein geacht dat het coronavirus via klimatisatie- en ventilatievoorzieningen kan overgedragen worden. Het risico kan weliswaar niet uitgesloten worden.
Meer informatie over ventilatie in tijden van de coronacrisis vindt u uitgebreid op onze website.

Wilt u weten hoe u bepaalt of u voldoende ventileert? Bekijk hieronder het ventilatieschema.
Klik op het schema voor een vergrote versie. Wilt u een gedrukt exemplaar van dit schema? Vraag het aan via documentatiedienst@idewe.be. Ze bezorgen het u zo snel mogelijk.
Contacteer onze ventilatie-experten voor meer informatie.

Lees hier meer over het gebruik van CO2-meters.


 

Terug naar boven